De to første egentlige skudehandlere i Løkken menes at være Jens Ejlersgaard og Svend Thomsen Lund. De er begge nævnt i den klage, som købmændene i Hjørring i 1719 indgav mod navngivne personer i Løkken for at krænke Hjørrings handelsrettigheder ved købmanskab, krohold og sejlads, en klage købmændene i øvrigt ikke fik noget ud af, fordi Løkken lå uden for Hjørrings beskyttelsesbælte. Ingen af de to boede i Løkken i 1715, hvor generalmajor Møsting købte de 15 huse, der fandtes i Løkken på det tidspunt, på en auktion, og hvor beboerne er nævnt i tingbogen. Så de må være flyttet til byen mellem 1715 og 1719. I klagen nævnes ud over de to skudehandlere også fem skippere og fire andre, som sikkert har handlet med nordmændene eller holdt kro. Kun tre af disse boede i Løkken i 1715, så meget tyder på, at skudehandlen først rigtigt er kommet igang efter 1715, og at 1715-19 var en etableringsfase, hvor mange nye flyttede til byen. Det var sikkert også en kraftig opblomstring af handlen, der fik Hjørringkøbmændene til at klage.

Jens Eilersgaard og Svend Thomsen Lund ser ud til at være de dominerende skudehandlere i Løkken indtil 1734, hvor Niels Mathiasen etablerer sig i byen. De er de eneste, der i kirkebogen tituleres signeur i den periode, og de er sammen med skipper Hans Klitz de første selvejere i byen. Deres skifte findes i skifteprotokollen for Aalborghus-Aastrup-Børglum-Seilstrup Amter og Aalborg Stiftsamt, idet skiftejuridiktionen for selvejere tilkom amtmanden. For fæstere var det lensmanden, dvs ejeren af Rønnovsholm. Det ser ud til, at flere af skipperne også forsøgte sig som skudehandlere. Nogle af dem havde skibsanparter, men de forblev fæstere. Grænsen mellem skipper og skudehandler var i det hele taget flydende.

Christen Ibsen 

Christen Ibsen  kom til Løkken i 1698. Han var gift med Johanne Madsdatter. Han var ikke blandt de beboere, der blev indklaget for ulovlig næring i 1719, så han har på det tidspunkt ikke beskæftiget sig med skudehandel. Da han dør i 1740, fremgår det af boopgørelsen, at han har et kornhus og tømmer oplagret på grunden, så senere har han tilsyneladende deltaget i skudehandlen. Enken Johanne Madsdatter bliver efterfølgende i  1743 gift med skudehandler Søren Baare, der var 40 år yngre end hende.

Skipper Michael Christensen Blokhus

Michael Christensen Blokhus kom til Løkken i 1703 og blev i 1714 gift med Johanne Madsdatter. Som flere af de tidlige skippere kom han fra Blokhus, der var kommet tidligere i gang med skudehandlen end Løkken. Han var blandt de 11 beboere i Løkken, der i 1719 blev indklaget for ulovlig næring af købmændene i Hjørring. Han døde i 1725 og var da fæster under Rønnovsholm, og boopgørelsen viser, at han havde 1/4 part i en sandskude vurderet til 60 rd og halvpart i 2 midre både, samt at der var en del tømmer oplagret. I skuden var der usolgte varrer, hvor boets andel, efter enkens vurdering, havde en værdi på 45 rd. Så han har også bedrevet lidt skudehandel. Han efterlod en formue på 260 rd til deling mellem enken og de 4 børn. Johanne Madsdatter blev efterfølgemnde gift med skipper Niels Stie.

Thomas Thomsen Vittrup

Thomas Thomsen, som ifølge navnet stammede fra Vittrup, kom til Løkken i 1703. Han var blandt de 11 navngivne beboere i Løkken, der blev indklaget for ulovlig næring af købmændene i Hjørring i 1719. Han var ikke skipper, men det vides, at han i 1717 solgte for 30 sletdaler tømmer til Rubjerg Kirke, så han har handlet med Nordmændene. Han dør i 1726 56 år gammel og boets værdier opgøres til 20 rd, der modsvares af gæld og udgifter, så der ikke bliver penge til fordeling mellem arvingerne, enken Kirsten Klemmensdatter og 6 børn.

Christen Jensen Thise

Christen Jensen Thise, eller Tiis som han kaldtes, var født i Thise 1673. Det er usikkert, om han var skipper, men i tingbogen (10.6.1717) er oplyst, at han sejlede mellem Løkken og Arendal. Han nævnes første gang i kirkebogen for Furreby Sogn i 1704, hvor han blev trolovet med Maren Christensdatter. De blev gift året efter. Hun døde i 1724 og han blev efterfølgende gift med Maren Thomasdatter. Christen Jensen Thise var blandt de 11 navngivne beboere i Løkken, som i 1719 blev indklaget for ulovlig næring af købmændene i Hjørring. Han dør i 1733 og da han ikke er selvejer og ikke ejer part i en skude, er værdierne i boet begrænset. De opgøres til godt 24 rigsdaler, og efter fradrag af gæld og udgifter til bobehandling bliver der kun et forsvindende beløb til deling mellem arvingerne, enken og 2 døtre, samt et barn i vente.

Skipper Jens Christensen Blokhus

Jens Christensen Blokhus er første gang nævnt i kirkebogen for Furreby sogn i 1716, hvor han bliver trolovet med Maren Olufsdatter. Han får et langt liv som skipper i Løkken, bliver gift 4 gange og får 33 børn. Han dør i 1770. Læs mere

SkudehandlerJens Jensen Eilersgaard.

Jens Jensen Eilersgaard var født i 1687 på Ejlersgaard i Vrensted, som han var opkaldt efter. Han blev i januar 1718 gift i Furreby Kirke med Else Andersdatter, der var steddatter til den anden tidlige skudehandler i Løkken: Svend Thomsen Lund, og det er formentlig i forbindelse med at han stifter familie, han slår sig ned i Løkken. Det vides ikke, om han køber et af de eksisterende huse, eller om han selv bygger hus og får fæsteaftale med Møsting, men huset bliver senere udbygget til en skudehandlergård og frikøbt til selveje. Jens Ejlergaard når at drive skudehandel fra Løkken i 25 år, han dør i 1744 i en alder af 57 år, som enkemand, Else Andersdatter var død i 1742. Han er da en holden mand, der bliver 2700 rigsdaler til deling mellem arvingerne, et stort beløb dengang.

Af skiftepapirerne fremgår, at Jens Ejlersgård ved sin død ejede en anseelig skudehandlergård i Løkken med rolling (stuehus), 3 pakhuse (vestre, mellemste og østre pakhus) og lade. Det har været en ganske stor forretning, han drev. i pakhusene var oplagret korn, tørfisk og tømmer. Han ejede også 5 gårde og et par jordløse huse i Sdr. Saltum, og 2 gårde i Lyngby Torp. Blandt indboet var 2 sølvkander til en samle værdi af 65 rdl (køerne, som han ejede, blev kun ansat til 3 rdl stykket). I boet indgik også skuden "Emanuel" (bygget i 1728) på 4 læster, som netop var returneret efter en rejse til Norge med flæsk, huder og smør. Med sig havde skipperen en sum på 336 rdl for solgte varer. Boet ejendomme og andre værdier blev solgt på auktion, og pengene blev fordelt mellem de 6 børn, der var tilbage ud af en børneflok på i alt 12 - 3 drenge og 3 piger. Drengene fik efter den tids arveregler det dobbelte i arv som pigerne.

Det vides ikke hvem der overtog Jens Ejlergårds skudehandlergård i Løkken efter hans død. Planen har formentlig været, at skipper Thomas Aslaug Riber fra Norge, der var gift med den ældste datter Anne Ejlersgård, skulle overtage forretningen. Men han dør i 1745, kun 37 år gammel, inden skiftet efter Jens Ejlersgaard er afsluttet. Det kan være en anden svigersøn, Jens Christensen Baare, der overtager skudehandlergården. Han bliver i febr. 1746 gift med en anden af Jens Ejlergaards døtre, Mette Ejlersgaard. Forinden - den 7.5.1745 - har han fået skøde på den ejendom, han siden driver forretning fra. Jens Ejlersgaards skudehandlergård blev solgt på auktion den 5. juni 1744, og det kan god passe, at der efterfølgende udstedes skøde den 7.5.1745. Ingen af de 3 sønner går tilsyneladende i farens fodspor og bliver skudehandler, Den ældste af dem går det ovenikøbet skidt. Han blev i 1757 holdt fra nadveren for vankundighed og uordentlighed, men lovede forbedring. På sine gamle dage i 1789 boede han i et fæstehus, som han måtte opgive at blive boende i på grund af fattigdom og skrøbelighed, og huset blev solgt til Christen Christensen Rubjerg (Torvet 1-3).

Skudehandler Svend Thomsen Lund.

Svend Thomsen Lund var født på gården "Lunden" i Dronninglund o. 1686. I januar 1719 blev han gift i Furreby Kirke med Mette Larsdatter, enke efter Andersen Andersen fra Løkken, der var død i 1714, og det er formentlig i forbindelse med giftemålet, han flytter til Løkken. Svend Thomsen og Mette Larsdatter får ikke børn, men Mette Larsdatter har børn fra første ægteskab, bl.a. Else Andersdatter, der i 1718 var blevet gift med Jens Jensen Eilersgaard.

Svend Thomsen Lund nåede, i de 28 år han var skudehandler i Løkken, at opbygge en anseelig formue. Ved sin død i 1747 ejede han en skudehandlergård i Løkken. Gården er ikke beskrevet i skifteprotokollen og skøde- og panteprotokollen, men ved skiftet efter Erich Pedersen Schmidt, der overtog gården og døde kun 1½ år efter, er oplyst, at den bestod af en rolling (stuehus) og et kornhus (pakhus). Desuden ejede han to huse i Thise, Kalum Nørgaard og Kringlen i Furreby, samt part i en sandskude. Boet værdier blev opgjort til 7.872 Rd.og da gælden og udgifterne til bobehandling kun løb op i godt 300 Rd, blev der over 7.500 Rd til deling mellem arvingerne, der var han bror Niels Thomsen og søsteren Johanne Thomasdatter i Dronninglund. Skudehandlergården blev dog via et gavebrev testementeret til søsterdatteren Ingeborg Christensdatter, og det var via ægteskab med hende, at Erich Pedersen Schmidt overtog gaarden.   

Skipper Niels Jensen Bruun.

Det vides ikke, hvornår han kom til Løkken, men har var blandt de 11 beboere i Løkken, der i 1719 blev indklaget for ulovlig næring af købmændene i Hjørring. Han var ikke blandt de beboere, der nævnes i 1715, så han må være flyttet til byen mellem de to årstal. Han var gift med Maren Jensdatter. Han døde i 1725 og var da fæster unnder Rønnovsholm. Også han ejede en 1/4 part i en sandskude, der vurderedes til 60 rd , og drev lidt skudehandel. Hans andel af lasten vurderedes til 70 rd. I alt blev hans formue opgjort til 210 rd, til deling mellem enken og de 6 børn. Maren Jensdatter køber de andre arvinger ud og overtager boet.

Skipper Hans Klitz

Hans Klitz var rytter i major Claudis kompagni i Vrensted i 1689. I 1719 køber han en "sandbanke" i Løkken af præsten Ejler Chr. Dyssel i Vrensted og bygger hus i Løkken. Her ernærer han sig som sklpper og er blandt de 11 beboere i Løkken, der indklagedes for ulovlig næring af købmændene i Hjørring i 1719. Han forblev ugift. I 1734 solgte han sit hus til Chr. Mathiasen, ejer af Sdr. Risager i Jetsmark sogn. Denne solgte umiddelbart ejendommen videre til broren Niels Mathiasen, der blev skudehandler i Løkken. Hans Klits flyttede ind hos sin søster i Løkken, han døde i 1741 og blev begravet i Furreby Kirke.

Niels Nielsen Stie

Niels Nielsen Stie blev gift med Michel Christensen Blokhus' enke Johanne Madsdatter i 1725. Hun var formentlig blevet boende i det fæstehus, hendes 1. mand havde, og der er fulgt bolig og måske også arbejde med, når man giftede sig med hende. Det er usikkert on Niels Stie var skipper, men Jens Ejlersgaard og Svend Thomsen Lund var forlovere ved brylluppet, så det har han formentlig været og arbejdet for en af dem. Johanne Madsdatter havde 4 børn af første ægteskab. Hun og Niels Stie havde ikke børn sammen. Han døde i 1745, og da er boet insolvent. Johanne Madsdatter døde i 1745, og her blev der heller ikke noget til arvingerne.

Skudehandler Niels Mathiasen Wrensted

Skipper hans Klitz solgte i 1734 sit hus i Løkken til Christen Mathiasen, ejer af gården Sdr. Risager i Jetsmark sogn. Denne solgte den med det samme videre til broren Niels Mathiasen (skøde af 29.5.1734). Niels Mathiasen er 37, da han flytter til Løkken. Hvor han kommer fra, og hvad han har beskæftiget sig med før, vides ikke, men det er tænkeligt, at han har sejlet, måske som skipper fra Blokhus. Han blev gift med Kirstine Jensdatter. De blev ikke viet i Furreby kirke, så datoen kendes ikke, men det var før 1740, hvor de fik deres ældste barn døbt. De fik to børn Inger, der blev gift med skudehandler Ole Hansen Flørnæs, og Jens, der selv blev skudehandler. Niels Mathiasen døde i 1750, 56 år gammel. Han døde hastigt på sin rejse, står der i kirkebogen. Han fremstår som en af de større skudehandlere. Der bliver en sum på 537 rdl til arvingerne. Kirsten Jensdatter betaler børnene deres andel og overtager skudehandlergården. Hun gifter sig efterfølgende i 1751 med skudehandler Jens Olufsen. En del af Niels Mathiasens ejendom er bevaret (Mikkels Hus).

Skipper Thomas Aslag Riber 

Han var fra Arendal og bliver i 1740 gift med Jens Ejlergaards ældste datter Anna. Forud har han formentlig været skipper hos Jens Ejlersgaard. Efter brylluppet skiller han sig af med skibsanparter, han har ejet, formentlig for at sakffe kapital til at starte som skudehandler. Han sælger 1/4 part af skuden Emanuel på 6 læster i 1740 og 1/4 part af skuden Sct. Anna på 5 læster i 1742. Han nåede imidlertid ikke rigtig at få gang i forretningen, han døde i 1745 i en alder af kun 37 år. Da boet gøres op, er det ikke solvent, og der bliver ikke penge til arvingerne, enken og 2 døtre. Det har sikkert været Jens Eijlergaards planerr, at Thomas Riber skulle overtage hans skudehandel, efter hans død. Men det blev der ikke noget af. Thomas Riber døde, inden boopgørelsen efter Jens Ejlersgaard blev afsluttet. 

Skudehandler Hans Wenneberg

Hans Jensen Wenneberg er nævnt føste gang i kirkebogen for Furreby sogn i 1741, hvor han var fadder ved en dåb, men ifølge Skjødsholm boede han i byen allerede i 1737. Han er formentlig født mellem 1710 og 1719 i Venneberg sogn, må vi gå ud fra. Men kirkbogen er her ikke bevaret længere tilbage end 1719, så det kan ikke verificeres. Han blev gift med Maren Pedersdatter, men det foregik ikke i Furreby Kirke, så datoen kendes ikke. De fik deres første barn, sønnen Jens døbt i Furreby Kirke i 1743. Hans Wenneberg var formentlig skudehandler, han tituleres segneur i kirkebogen. Men ikke en af de store, han var fæster, da han døde i 1769, og boet var insolvent. Han og Maren Pedersdatter fik 4 børn. Hun døde i 1762, og han gifttede sig umiddelbart efter med Karen Larsdatter. De fik 3 børn sammen. Hans Wenneberg døde i 1769, og skiftede efter ham findes i skifteprotokollen for Rønnovsholm Gods, som han var fæster under. Han ejede ikke skib, eller en del af et skib ved sin død, men halvparten af en fladbåd på stranden. Gælden i boet var mere end dobbelt så stor som værdierne, så der blev ikke penge til arvingerne.

Skudehandler Søren Christensen Baare

Søren Christensen Baare blev født Ingstrup i 1707 på gården Baaren. Han var bror til Jens Christensen Baare. Søren Baare bliver i 1743 gift med Johanne Madsdatter Ingstrup enke efter Christen Ibsen. Han var på det tidspunkt 36 år og hun 75. Med den aldersforskel må der have været en praktisk grund til, at han gifter sig med hende. Hun har formentlig beholdt fæstehuset efter sin mand, og måske har der også været et job som skipper, han har kunnet overtage. Søren Baare blev skudehandler. Han ejede bl.a. skuden "Haabet" sammen med Jens Baare, Søren Haverslev og Svend Thomsen Lund. Johanne Madsdatter dør i 1752, og Jens Baare giftede sig efterførlgende i 1754 med Johanne Brøndlund, datter af Jens Larsen Østergaard og Maren Nielsdatter Brøndlund i V. Brønderslev. Her var aldersforskellen den anden vej, han var 47 og hun 24. Søren Baare købte i 1758 en ejendom i Løkken af ejeren af Rønnovsholm Johan Wilhelm von Hobbe. Teksten i skøde- og panteprotokollen for denne handel er meget svær læselig, fordi blækket er bleget. Men det kan ses, at han betalte 150 rd for ejendommen, og det må betyde, at det ikke kun var en grund, men at der også lå bygninger på grunden. Det er sandsynlig, at det var det fæstehus med grund, han købte til selveje. Søren Baare døde i 1764 57 år gammel. Han havde ingen børn. Johanner Brøndlun blev efterfølgende i 1765 gift med skudehandler Svend Andersen Borndrup, der sikkert har overtaget skudehandlergården.

Skudehandler Jens Christensen Baare 

Jens Christensen Baare var født på gården "Baaren" i Ingstrup i 1709. I 1746 bliver han gift med Jens Ejlergaards næstældste datter Mette Jensdatter, og havde sikkert forud sejlet som matros og skipper i skudehandlen (han kaldes styrmand i skifteprotokollen i skiftet efter Jens Ejlersgaard). Den 7.5.1845 havde han købt en 2 længet gård i Løkken, bestående af stuehus og lade. Oplysningen stammer fra tinglæsningen af et lån, som han efterfølgende optager hos Jens Bertelsen, forpagteren af Hammelmose. I panteprotokollen er ikke angivet hvilken gård det er, men det kan godt være Jens Ejlergaards gård, der blev solgt på auktion den 5.6.1744. Ved dødsboautioner blev skødet først udstedt nogen tid efter auktionen blev afholdt. Det kan også være en anden, der har købt den på auktionen og solgt den videre til ham. Jens Baare førsøgte åbenbart at drive skudehandel i stor stil á la svigerfaderen, men det lykkes ikke rigtig for ham. Han døde tidligt, i 1749, kun 40 år gammel. Værdierne i boet blev opgjort til 979 rd, men gælden til hele 2723 rd, listen over kreditorer er lang, han skyldte penge i øst og vest. Der bliver således ikke penge til Mette Jensdatter og datteren Else, deres eneste barn. Mette Jensdatter gifter sig efterfølgende med skudehandler Mads Buch. 

Skudehandler Søren Nielsen Hauerslev

Søren Hauerslev var født omkr. 1720. I 1745 køber han 50 favne (kvadratmål) grund i Løkken af ejeren af Rønnovsholm Johan Wilhelm von Hobbe, bygger hus og pakhus og etablerede sig som skudehandler. Han blev i 1746 gift i Hune Kirke med Kirsten Christensdatter Krat, datter af skudehandler Christen Pedersen Krat. Han står allerede i 1738 som ejer af en skude sammen med sin svigermor. Han har sikkert sejlet fra Blokhus eller Løkken, inden han købte grund i Løkken. Søren Hauerslev og Kirsten Christensdatter fik ingen børn og indgik i 1777 et gensidigt testamente for at sikre, at den længstlevende kunne blive siddende i uskiftet bo. Det vides ikke, hvornår Søren Haverslev dør. Det er i den periode, hvor der er huller i kirkebogen for Furreby Sogn. Men det er mellem 1777, hvor han oprettet testamente, og 1787, hvor der er folketælling, og han ikke er registreret. Kirsten Christensdatter førte forretningen videre med hjælp fra brodersønnen Niels Pedersen Hauslev, der ved folketællingen i 1787 var fuldmægtig hos hende. Hun døde i 1792 og da hendes eneste bror, skudehandler Peder Christensen Krat var død året forinden, er arvingerne efter hende hans børn. Søren Hauerslevs familie, er der forlods skiftet med. Der var 3 levende børn, Else Marie Krat, der var gift med Lave Christensen, købmand i Arendahl i Norge, Niels Pedersen Hauslev, Anders Pedersen Blokhuus. Desuden var der broren Jens Brøndlund, der var død. Hans to drenge var også arveberittiget. Der blev et pænt beløb til arvingerne. Både Niels Pedersen Hauslev og Anders Pedersen Blokhus boede i Løkken. Ejeren af Rønnovsholm, der på det tidspunkt var Erich Willsbeck, udnyttede tilbagekøbsklausulen på skaudehandlergården og købte den af boet for 276 rdl. (vurderingsprisen på det tidspunkt, den blev handlet). Han solgte den dog straks videre til Niels Pedersen Hauslev, til samme pris. Anders Pedersen Blokhus købte for arven en grund i den sydlige del af Løkken og byggede en skudehandlergård her. Søren Hauerslevs skudehandlergård lå i firkanten mellem Søndergade/Norgesvej henholdsvis Sverigesvej/Vittrupsvej.

Skudehandler Erich Pedersen Smidt

Erich Pedersen Smidt blev den 4. august 1747 gift med Ingeborg Christensdatter, der var skudehandler Svend Thomsen Lunds niece og havde arvet hans skudehandlergård i Løkken efter hans død tidligere i 1747. Erich Pedersen Smidt blev ejer af gården, der bestod af rolling (stuehus) og kornhus (pakhus), via giftemålet. Det vides ikke, hvor han kom fra og om han drev skudehandel, inden han flyttede til Løkken. Måske var han skipper. Ægteskabet varede kun godt og vel et år, Erich Pedersen smidt døde den 14 december 1748. Men de nåede i den tid at få 2 børn, datteren Dorthe Marie og sønnen Erich. Sønnen blev født efter farens død. Ingeborg Christensdatter betalte børnenes deres arveandel og overtog gården. Hun giftede sig senere, i 1750, med skudehandler Johan Frederich Mathiasen.

Skudehandler Mads Buch 

Mads Buch døde i 1757 39 år gammel, så han må være født i 1717 eller 1718. Der vides ikke meget om ham, f.eks ikke hvor han kom fra, da han flyttede til Løkken og blev gift med Jens Baares enke Mette Ejlersgaard i 1753. Han slog sig ned som skudehandler, og har måske været skipper inden. Det blev kun en kort karriere som skudehandler. Han døde den 4. april 1757. Det skete pludseligt, mens han sad og sov ved et bord i Christopher Wibes hus, står der i kirkebogen. Af skiftet efter ham fremgår, at han var fæster under Rønnovsholm. Den fæstede ejendom bestod af raalingshus (stuehus), lade/stald og pakhus. I alt 31 fag i bindingsværk med straatag. Boet var insolvent, men enken Mette Jensdatter valgte at betale kreditorerne og blive boende på ejendommen. Hendes videre skæbne kendes ikke. Hendes begravelse er ikke registreret kirkebogen for Furreby Sogn, så hun må være flyttetfra sognet på et tidspunkt. Det vides ikke om hun blev gift 3. gang. hun var kun 31, da Mads Buch døde.

Skudehandler Jens Olufsen

Jens Olufsen er første gang nævnt i kirkebogen for Furreby Sogn i 1751, hvor han bliver trolovet med Niels Mathiasensen Wrensteds enke, Kirstine Jensdatter. De bliver gift i januar 1752. Det vides ikke, hvor han kom fra. Men han tituleres "velfornemme" i kirkebogen, så han er formentlig skudehandler, inden han bliver gift. Kistine Jensdatter overtog skudehandlergården efter sin mand Niels Mathiasen Wrensted, og Jens Olufsen overtager den via giftermålet. I 1759 køber Jens Olufsen jord til ejendomme, 10 favne (kvadratfavne) grund beliggende til begge sider, sikkert for at få plads til udvidelser. Sælger er oberst Johan Wilhelm Hobe ejer af Rønnovsholm m. fl. godser. Prisen er 10 rdl. Jens Olufsen dør i 1768, kirkebogen er lidt medtaget det sted, så man kan ikke se hans alder. Jens Olufsen og Kirstine Jensdatter fik ingen børn, derfor foretages der ikke skifte. Hun arver det hele. Hun gifter sig efterfølgende med Niels Jacobsen.

Skudehandler Johan Friderich Mathiasen

Johan Fredrik Mathiesen var ifølge Klitgaard født i Mariager. Han blev i 1750 gift med Erich Pedersen Smidts enke, Ingeborg Christensdatter, der var skudehandler Svend Thomsen Lunds niece og havde arvet hans skudehandlergård. Gården var overgået til Erich Pedersen Smidt ved ægteskabet, men hun havde overtaget den igen, efter hans død i 1748. I 1750 køber Johan Friderich Mathiasen Kringlen i Furreby (senere omdøbt til Løkkensholm) fra Niels Thomsen Lund, som havde arvet den efter broderen skudehandler Svend Thomsen Lund, og var morbroder til hans kone. Ejendommen bestod på det tidpunkt af et hus med lidt jord, som var fæstet af Jens Jørgensen og et jordløst hus, som var fæstet af Laurs Christensen.  I 1752 køber han Kjettrupgaard af Anne Kathrine Statlænder for 4.400 rigsdaler, så han må have værert formuende eller haft gode økonmiske støtter. Skudehandlergården i Løkken lejer han ud til Søren Jensen Bondrup, men i 1756 sælger han den til Christopher Wibe. Johan Friderich Mathiasen døde i 1791 på Bjørnkjær i Biersted Sopgn, som han også havde købt. 

Skudehandler Søren Jensen Bondrup.

Søren Jensen Bondrup drev skudehandel fra Johan Friderich Mathiasens Gård i Løkken fra 1752 til 1756. Han var søn af skudehandler Jens Svendsen Bondrup i Blokhus, født i 1720. Han blev student fra Aalborg 1738 og gift med Lene Hansdatter Schmidt, der formentlig var datter af Hans Jensen Schmidt Løkken (død 1757). Søren Jensen Bondrup var ejer af Saltumgaard, som hans far havde købt til ham. Han flyttede hertil i 1756, da Johan Friderich Mathiasen solgte skudehandlergården i Løkken i 1756. Han døde i 1765.

Skudehandler Christopher Wibe

Christopher Wibe købte i 1756 Johan Friderich Mathiasens skudehandlergård, der tidligere havde tilhørt Svend Thomsen Lund. Ifølge skødeprotokollen boede Christopher Wibe "udi" caiholm, da han købte gården i Løkken, det må være Kajholm i Rubjerg sogn. Han må have haftb en vis familiebaggrund, for han bliver også tituleret seigneur. Han var gift med Maren Pedersdatter. Christopher Wibe ejede kun skudehandlergården i Løkken i 3 år. Han solgte den igen på auktion i 1759, formentlig af økonomiske grunde. Han havde lånt pengene til køb at gården af sognepræsten i Vrensted Jens Thomasen Helmich, og havde hurtigt problemer med at betale afdrag. Højstbydende ved auktionen var skudehandler Søren Baare, der købte den på Jens Nielsen Lyches vegne. Prisen var 210 rigsdaler. Mens Christopher Wibe boede på gården, dør skudehandler Mads Buch, mens han er på besøg.

Lars Jensen Rytter

Han var døbt Laurids, men blev kaldt Laurs eller Lars Rytter. Han var født den 20. marts 1729. Forældrene Jens Jensen Rytter og Maren Jensdatter boede i Furreby. Lars Rytter blev begravet den 17. febr. 1762 sammen med sine forældre. De blev alle 3 lagt i samme grav på Furreby Kirkegård og er formentlig døde af en smitsom sygdom. Lars Rytter boede, da han døde, i et fæstehus under Rønnovsholm i Løkken. Dette hus med grund blev efterfølgende solgt til Jens Christensen Trudslev, og det er i skødet fra denne handel, det er nævnt, at Lars Rytter forud havde boet der. Det fremgår også af skødet, at der til huset hørte et pakhus (pakbod). Lars Rytter har derfor uden tvivl drevet skudehandel. Han ejede 1/3 af galeasen Ingeborg Marie, som efter hans død blev solgt til Niels Sørensen. Han var kun 32 år, da han døde, så han har ikke haft stedet længe. Han optræder som fadder i kirkebogen fra og med 1759, så det er formentlig omkring dette tidspunkt, han etablerer sig. Hans navn optræder ikke under vielser i Kirkebogen for Furreby Sogn og heller ikke som far til døbte børn, så han var formentlig ikke gift. 

Skudehandler Jens Christensen Trudslev

Jens Christensen blev født i Ingstrup sogn i 1728. I 1861 blev han i Vrensted Kirke gift med Else Marie Nielsdatter, datter af Niels Sørensen Aasendrup, der var skudehandler. Han drev bl.a. handel sammen med Ole Hansen Flørnæs i Løkken. I kirkebogen er noteret, at Jens Christensen kom fra Trudslev i Ingstrup sogn, deraf navnet. 1. maj 1762 Købte han et hus med tilhørende pakbod (pakhus) og grund i Løkken af Rønnovholms ejer, der på det tidspunkrt var oberst Johan Wilhelm de Hobbes enke Helmischa Margreta. Prisen var 300 rigsdaler. Jens Trudlev havde deltaget i skudehandlen, inden han købte ejendom i Løkken, for han er registreret som skibsejer allerede i 1762, han ejede en af de 5 skuder, der var hjemmehørende i byen på det tidspunkt, en skude på 10½ læster. Han har sikkert, før han købte skib, været ansat som skipper hos svigerfaren. 

Ejendommen han købte blev senere overtaget af Jacob Thomsen Ingstrup, og senere igen af Michael Mortensen, d.v.s at den lå i firkanten mellem Søndergade/Norgesvej og Sdr. Strandvej/Sverigesvej. Det er sandsynligt, at der en del år forud  for Jens Trudslevs køb havde været drevet skudehandel på stedet. Der er i skødet nævnt to bygninger et hus (stuehus) og en pakbod (pakhus). Det er også nævnt, at Lars Rytter senest havde boet der (han døde tidligere på året 1762). Han havde formentlig drevet skudehandel som fæster under Rønnovsholm, men kun nogle få år, for han var kun 32 år, da han døde. Grunden må have været bebygget allerede i 1745, hvor Søren Hauerselv købte grunden syd for og byggede her, ellers ville Søren Haverslev have købt grund længere mod nord, nærmere de andre huse i byen. Det vides ikke, hvem der har boet på stedet før Lars Rytter, men det kan have været Mads Buch, der døde i 1757.

I 1772 finder man Jens Trudslev optegnet med en anseelig husstand - 4 tjenestefolk sikkert besætningen på hans skib - i datidens ekstraskatteregnskaber, men året efter er de fleste tjenestefolk væk, hans skattebeløb reduceret til en fjerdedel, og årene i 1774-1778 er han helt fritaget for skat. Han er da heller ikke registreret som skudeejer, på listen over hjemmehørende skuder i Løkken i 1775. Antallet var ellers steget til 8. Han solgte ejendommen til Jacob Thomsen Ingstrup i 1778 for 100 rigsdaler, kun en trediedel af, hvad han havde givet for den 16 år tidligere. Og så havde han endog udbygget den med yderligere et pakhus. I skødet fra 1662 står pakbod i ental, i skødet fra 1878 i flertal. Den lave pris er yderligere et tegn på, at salget sker som følge af økonomiske problemer. Efter salget flyttede han til Thisted og blev underconsumtionsbetjent. Her døde han i 1782 i en alder af 53 år. Ved skiftet registreres der kun et meget beskedent indbo og boet var reelt fallit. Familen var spredt for alle vinde, kun de yngste af de i alt 8 børn boede hjemme. Else Marie Nielsdatter flyttede tilbage til Løkken, hun er registreret som boende der ved folketællingen i 1787. Hun døde i 1797 og blev begravet på Furreby Kirkegaard..

Skudehandler Svend Andersen Bondrup

Svend Bondrup var født i 1730 i Bonderup i Han Herred. Forældrene var Anders Svendsen og Kirsten Lausdatter. I 1760 var han skipper i Blokhus. I 1765 blev han gift med Søren Christensen Baares enke Johanne Brøndlund og blev skudehandler i Løkken. De fik 3 børn sammen, hvoraf 2 døde som spæde. Svend Bondrup døde i Blokhus den 31.5.1773 og begravedes på Furreby Kirkegård. Ved folketællingen i 1787 boede Johanne Brøndlund i Løkken sammen med datteren Anna Margrethe. Det vides ikke, hvornår Johanne Brøndlund døde, og heller ikke, hvor hendes hus lå.

Skudehandler Ole Hansen Flørnæs

Ole Hansen Flørnæs var døbt i V. Moland Sogn i Norge den 16. sept 1736 (ifølge norske oplysninger). Forældrene var Hans Olsen og Anne Christensdatter. I 1766 blev han gift med Inger Nielsdatter Wrensted, datter af afdøde skudehandler Niels Mahiasen Wrensted. Umiddelbart efter brylluppet købte han en grund på 30 kvadratfavne i Løkken af ejeren af Rønnovshom og Vrejlev Kloster, der på det tidspunkt var den umyndige Claudiane Margrethe Ermandinger. Hun havde forpagteren på Vrejlev Kloster, Erich Hansen Vildsbech som formynder. Grunden beskrives i skødet som en sandplads og var ubebygget. Den lå umiddelbart syd for nuværende Torvet i Løkken, der selvfølgelig ikke eksisterede på det tidspunkt. På grunden byggede Ole Hansen Flørnæs  en skudehandlergård. Han drev skudehandel sammen med skudehandler Niels Sørensen fra Aasendrup. De ejede i fællesskab en galease. Ole Hansen døde den 5. marts 1774 kun 35 år gammel (ifølge kirkebogen, men et par år ældre, hvis hans fødselsdato er registreret korrekt) Han efterlod sig foruden enken en søn, Christen, på 4 år. Ved skiftet var skudehandler Niels Jacobsen laugsværge for enken og skudehandler Jens Nielsen Lÿche formynder for den umyndige søn. Ejendommen i Løkken vurderedes til 200 rigsdaler og halvparten af galeasen, der lå ved Thorup Strand, til 118 rigsdaler. Men ved boopgørelsen balancerede værdierne kun lige akkurat med gæld og udgifter, så der ikke blev noget til deling mellem arvingerne. Det var dog under forudsætning af, at interessentskabet mellem Ole Hansen og Niels Sørensen afvikledes, og Niels Sørensen fik sit indskud udbetalt. Han invilgede imidlertid i, at lade pengene blive stående og videreføre det fælles handelsinteressantskab med Inger Nierlsdatter som part. Det betød, at Inger Nielsdatter kunne beholde ejendommen i Løkken. Hun fik også udvirket, at der hensattes 100 rigsdaler til sønnen Christen, som ville blive udbetalt når han fyldte 18 år. Ved folketællingen i 1787 boede Inger Nielsdatter på gården i Løkken med sønnen Christen. Det står her, at hun er enke efter 2. ægteskab. Det vides ikke, hvem hun blev gift med 2. gang. Hendes vielse er ikke registreret i kirkebogen for Furreby Sogn og må være sket et andet sted. Måske i Vrensted kirke, her blev en Inger Nielsdatter med den rigtige alder gift i januar 1777 med Villads Andersen. Men ham haves der ingen oplysninger om. Det vides heller ikke, hvornår Inger Nielsdatter døde, men det er før 1801. Hun er ikke registreret ved folketællingen i 1801. På det tidspunkt har sønnen Christen Olsen Flørnæs overtaget gården. 

Skudehandler Michel Sørensen Thura

Michel Thura var født i Hjørring omkr. 1740 som søn af købmand Søren Lauersen Thura. Han fik tilknytning til Løkken, fordi hans mor blev gift med Hans Jensen i Løkken efter farens død. Michel Thura blev i 1768 gift med Maren Hansdatter i Furreby Kirke. Da var han allerede etableret som skudehandler. Han solgte galeasen "Patientia" på 11½ læster i 1769. Han har sikker sejlet som ung og skipper, inden han blev gift. Han blev i 1777 degn i Jelstrup-Lyngby, hvor han døde som en velhavende mand.