Peder Mortensen

Peder Mortensens karriere som skudehandler begyndte i 1820, hvor han køber en grund nord for Anders Bachs Gaard af skudehandler Christen Jensen. Grunden var en del af de i alt ca 1.5 ha, Christen Jensen havde købt af sognepræsten i Børglum, Johan Chr. Albrechtsen, i 1812. Peder Mortensens grundstykke var på 20 x 30 favne. Her bygger han et hus, der bliver takseret og brandforsikret i 1821, hvorfra han driver skudehandel. Huset var på 11 fag, opført af bindingsværk med klinede og murede vægge og havde stråtag. Det var indrettet til 2 stuer, sovekammer, gæstekammer, spisekammer, gang, køkken og bryggers samt stald og fæhus i de 2 østligste fag. Huset bliver omtakseret i 1825, uden der tilsyneladende var foretaget ændringer. I 1833 bliver huset igen takseret . Nu er der bygget 4 fag til huset østre ende, indrettet til 2 stuer, og en fløj mod nord på 6 fag indrettet til pakhus. Materialerne er stadig bindingsværk med klinede vægge og bræddebeklædning samt stråtag. Huset lå på nuværende adresse Søndergade 15-17

Peder Mortensen var født i 1786 i Vrensted. Han var i 1813-14 grenader i det troppekontingent, der blev sendt til hjælp for Napoleon. I 1819 bliver han gift med Anna Lorentze Andersdatter Bach, der var datter af skudehandler Anders Bach i Løkken, og etablerer sig som skudehandler sikkert med svigerfarens hjælp. Han var, inden han blev gift, tjenestekarl, det kan godt have været hos Anders Bach. Anna Lorentze Bach dør efter nogle få år - i 1825. Peder Mortensen gifter sig anden gang med tjenestepigen Johanne Christensdatter, der stammede fra Saltum. Det sker allerede nogle måneder efter hans første konens død, så der har nok været et forhåndskendskab, måske har hun tjent i huset hos ham.

Peder Mortensen klarer sig tilsyneladende godt som skudehandler, undgår i alt fald, som flere af de andre skudehandlere fra perioden, at gå fallit. I 1827, sælger den sydlige trediedel af grunden fra til købmand Lars Schibsbye fra Hjørring (snere matr. nr. 105). I 1844 køber han sammen med skudehandler Jens Christensen Jensen Thomas Christian Hoffmanns skudehandlergård, efter denne er gået fallit. Og i 1847 køber han sammen med Jens Christensen Jensen og møller Thomas Bertelsen Anders Bachs gård af godsejer Rotbøll, Børglum Kloster. Han køber de to andre ud i 1852. Han køber i 1865 også en del af Peder Chr. Hoffmanns skudehandlergård (matr. nr. 91 m.fl.).

I 1866, hvor han er 80 år, beslutter sig for at fordele noget af sin formue, inden han dør. Peder Mortensen har på det tidspunkt 4 børn: Fra første ægteskab: Karen Marie Christensen (gift først med Niels Asp Gertsen og senere Conrad Christensen), og fra andet ægteskab: Christian Pedersen, Michael Mortensen og Frederik Pedersen. De øvrige var døde. Af disse var Karen Marie Christensen selv storkøbmand og har siddet godt i det. Michael Mortensen havde fået overdraget Th. Chr. Hoffmanns gård i 1858, og var blevet hjulpet på vej som storkøbmand. Tilbage var Christian og Frederik Pedersen, der ikke var etablerede. Christian Pedersen får, hvad der er tilbage af Anders Bachs Gaard (matr. nr. 106), og Frederik Pedersen, hvad der er tilbage af Niels Hauerslevs Gaard. Peder Mortensen dør i 1868.

Johanne Christensdatter, bliver efter mandens død siddende i uskiftet bo, og bliver boende på skudehandlergården sammen med sønnen Frederik Pedersen. Ejendomme får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 103. I 1880 overdrager hun ved gavebrev ejendommen til sønnnen. Hun dør i 1881. Frederik Pedersen deltog i krigen i 1864 og blev ifølge Chr. Brix Kjelgaard kaldt Frederik ”Piesen”. Han ernærede sig som fisker, blev udnævnt til Dannebrogsmand og fik en redningsmedalje for redningsaktionen i forbindelse med briggen ”Ruths” stranding i 1873.

Nicolai Thomsen Jensen

Han var født i 1798. Han etablerer sig som skudehandler i Løkken i 1819, da han køber Niels Hauerslevs tidligere skudehandlergård af svogeren Tarald Torchildsen. I 1824 overtager han farens gård og overtager dennes rolle som førende skudehandler i Løkken. Han forlænger stuehuset, så det bliver 17 fag (44 alen) langt og bygger en kvist til mod syd på 2 fag. Niels Hauerslev Gård sælger han til Niels Andersen, der imidlertid ikke kan klare økonomien, og han må købe den tilbage igen i 1828. I 1834 sælger han den i stedet for til broderen Jens Christensen Jensen. I 1834 køber han også Jens Mogensen Becks Gaard (senere Asp’s Gaard/Badehotellet) på auktion, efter at denne er gået fallit.

Nicolai Thomsen bliver sent gift - i 1841 - med Johanne Cathrine Meyer, der var 19 år yngre end ham. Hun dør imidlertid allerede i 1846 i barselsseng efter at have født deres 2. søn. Tiden efter Englandskrigen med statsbankerotten i 1813 er en vanskelig tid for skudehandlen, men Nicolai Thomsen Jensen klarer sig godt i den periode. Men i 1852 er det slut med heldet, han går fallit. Men det er efter 30 år som skudehandler på den gård, hans far havde bygget. Skudehandlergården (matr. nr. 81) bliver solgt på tvangsauktion i 1853, hvor Søren Chr. Jensen er højstbydende. Selv flytter han til senere matr. nr. 93 (Norgesvej 20). Han ender sine dage som brevsamler og telegrafbestyrer. Sønnen John Mogensen Jensen emigrerer til Amerika i 1870. Nicolai Thomsen Jensen dør i 1870.

 Jens Christensen Jensen

Jens Christensen Jensen var født 23. november 1804. Han etablerer sig som skudehandler, da han køber Niels Hauerslevs tidligere gård af broren Nicolai Thomsen Jensen. Jens Christensen Jensen bliver en af de betydningsfulde skudehandlere i Løkken i 1830’erne og 40’erne. I 1829 bliver han gift med Charlotte Amalia Bech, datter af skipper Jens Mogensen Bech (matr. nr. 52). I 1836 bygger han et nyt fornemt stuehus til gården, det hus der ligger der i dag i ombygget form (nuværende adresse Norgesvej 11/Sverigesvej 7).

Jens Christensen Jensen var initiativrig, det var f.eks. ham, der oprettede Løkkens første egentlige industrivirksomhed, dampbrænderiet i 1845. Det lå ved vejen til Furreby (nuværende Furreby Kirkevej) lidt nord for bækken. Men i 1850 går det galt, da går han fallit. Skudehandlergården bliver solgt på tvangsauktion den 30.9.1850. Højestbydende er købmand A. Segelcke fra Lønstrup, der efterfølgende overdrager købsretten til Peter Christian Hoffmann. Han får skøde på ejendommen i januar 1852. Dampbrænderiet overtages af skudehandler Søren Chr. Jensen. En datter, Gertrud Ane Jensen bliver gift med skudehandler Peter Christian Hoffmann og forsætter således slægtens skudehandlertraditioner. Jens Christensen Jensen dør i 1855.

Thomas Christian Hoffmann

Født 1799 som søn af skibstømrer Christen Larsen Hoffmann, Løkken. I 1823 køber han Jacob Thomsen Ingstrups tidligere gård på auktion (nuværende adresse Søndergade 12). Da havde han netop fået skudehandlerbevilling i 1822. Han får skøde på ejendommen i 1824. Thomas Christian Hoffmann drev skudehandel i stor stil. Kort efter han har overtaget ejendommen river han en del af stuehuset ned og bygger nyt. I 1824 bliver han gift med Magdalene Cathrine Georgine Frederiche Petersen, datter af majeriforpagter Petersen, Børglumkloster. 

I 1842 går det galt, da går han fallit med en kæmpegæld på næsten 200.000 rigsdaler. Det var så stor en sag, at den også nåede forsiderne på Københavnerbladene. Årsagen til falitten var bl.a. at 3 af Thomas Christian Hoffmanns skibe strandede i den samme storm på stranden ved Løkken. Ved tvangsauktionen blev alle hans ejendomme solgt og desuden 3 skibe, en ny skonnert på 16 komercelæster, en ny slup på 14½ komercelæster og en mindre slup. Skudehandlergården i Løkken bliver på auktion solgt til Skudehandlerne Jens Christensen Jensen og Peder Mortensen i 1844.

Mogens Jensen Bech

Mogens Jensen Beck var født i 1797 som søn af skipper Jens Mogensen Bech og Cathrine Marie Pedersdatter Toft, der boede i et skipperhus på 9 fag på Torvet i Løkken (Senere Asp's Gaard/Badehotellet). Jens Mogensen Bech dør i 1808, men enken gifter sig igen og fører skudehandlerforretningen videre. Hun bliver enke igen og i 1829 sælger hun ejendommen med forretning til sønnen Mogens Jensen Beck. Han har allerede købt et par nabohuse og udbygger den udvidede ejendom til en egentlig skudehandlergård. Det hus på 9 fag, som faderen byggede forlænges til 11 fag, og der bygges en længe på 19 fag med pakhus, lade, og stald m.v syd for. Det var bygnimnger i bindingsværk med klinede vægge og stråtag. Men han har åbenbart slået for stort brød op, for i 1831 ærklæres han fallit. Gården sælges på tvangsautions til skudehandler Nicolai Thomsen Jensen i 1832. Mogens Jensen Beck med familie får lov at blive boende som lejere, indtil Nicolaj Thomsen Jensen sælger gården i 1849. Herefter flyttede han til Hals og blev skipper.

Jens Nielen Bach

Jens Nielsen Bach byggede Hanne Hus. Der er lidt uklarhed om, hvornår det blev opført, men i 1818, hvor Jens Nielsen Bach får skøde på grunden, er det bygget - det er nævnt i skødet. Modsat vides det, at det ikke var bygget i 1808, hvor sognepræsten i Børglum Johan Chr. Albrechtsen køber den jord, som han senere sælger et srtykke af til Jens Nielsen Bach -.da er det ikke nævnt i skødet. Det må således være bygget mellem disse to årstal. Mest sandsynligt nok i 1815 eller 1616, Jens Nielsen Bach blev gift i 1815.

Det var et stort og stateligt hus han byggede på 13 fag, 30 alen (20m) langt i bindingsværk og med stråtag. Det havde både storstue og gæstekamre, hvad almindelige huse ikke havde, og var nok et typisk hus for en skipper med ambition om at bllve skudehandler. Jens Nielsen Bach var født i 1790 som søn Af Anders Jensen Bach og denne første hustru Mette Jensdatter. Under Englandskrigen var han udstationeret på et af Napoleons linjeskibe. Han fik skudehandlerbevilling i 1821, men drev tilsyneladende ikke skudehandel i større stil, der blev aldrig bygget et pakhus til stuehuset. Hans kone Anne Marie Nielsdatter Haugaard var datter af Niels Haugaard og født i Hjørring. Hun opholdt sig forud for brylluppet i 1815 i Norge. En yngre bror, Gutzon Haugaard, blev senere handelsbetjent og skudehandler i Løkken. I 1851 sælger Jens Nielsen Bach huset til sønnen Jens Nicolai Jensen Bach og går på aftægt. Han dør i 1864.

Lars Schibsbye

Lars Schibsbye var Hjørring Købmand. Han bosatte sig ikke i Løkken med etablerede en afdeling med pakhuse. Det første pakhus blev bygget i 1828. Grunden til dette pakhus købte Lars Schibsbye af skudehandler Peder Mortensen, der nogle år forinden havde købt et større grundstykke og bygget hus til sig selv herpå. Larts Schibsbye købte den sydlige trediedel af Peder Mortensens grund. Lars Schibsbye opfører et pakhus med butik, pakbod og en lille lejlighed. I 1837 udvider han med yderligere et pakhus syd for det første. Plads til dette havde han sikret sig nogle år før, ved at købe et stykke af grunden syd for, der hørte til Anders Bach gård, og som da var blevet overtaget af Børglum Kloster. Begge pakhuse vendte øst-vest, var grundmurede og havde stråtag. Forretningerne i Løkken blev passet af en handelsbetjent. De har åbenbart været tilfredsstillende, for Lars Schibsbye beholder pakhusene, så længe han lever. Han dør i 1853 og ejendommen bliver efterfølgende i 1855 solgt til Lars Peter Sindahl, der havde været handelsbetjent hod Lars Schibsbye.