Niels Jacobsen

Niels Jacobsen giftede sig i 1772 med skudehandler Jens Olufsens enke Kirstine Jensdatter og overtog via giftemålet den skudehandel, der tidligere var ejet af Jens Mathiasen Wrensted og Jens Olufsen. Der er bevaret en del af stuehuset i dag - Mikkels Hus. Kirstine Jensdatter var 30 år ældre end Niels Jacobsen og døde allere i 1775, 67 år gammel. Niels Jacobsen giftede sig i 1777 2. gang med Karen Simonsdatter. Niels Jacobsen drev skudehandel i kompagniskab med skudehandler Peter Mathiasen fra Lyngby. Han havde part i skuden "Haabet" på 12½ komercelæster, ført af skipper Jens Lauersen Dahl

Han dør i  1787, og da var boet insolvent, og der blev derfor ingen arv til enken og børnene. Karen Simonsdatter købte gården af boet til vurderingsprisen 60 rigsdaler, og blev boende her med sine 3 børn og sin gamle mor. Gården bestod af et stuehus på 14 fag og et udhus på 10 fag. På trods af den manglende arv efter manden, klarer hun sig tilsyneladende godt økonomisk. Ved folketællingen i 1801 er registreret at hun holdt fiskerbåd. Da hun får gården brandforsikret i 1804, er stuehuset blevet udvidet til 18 fag og udhuset til 13 fag, og der er kommet et tørvehus på 5 fag til. Hele gården vurderes nu til 840 rigsdaler. Karen Simonsdatter sælger i 1820 9 fag af stuehuset til Jens Baltzersen og udhuset til forvalter Wúrtz ved Børglum Kloster. Hun dør i 1828 80 år gammel. Den ældste datter Kirstine Nielsdatter bliver i 1801 gift med skudehandler Ole Juul.

Jens Nielsen Lycke

Jens Nielsen Lycke drev i 40 år skudehandel fra en skudehandlergård, der lå på nuværende adresse Sdr.Strandvej 16 og jorden bag ved. Han købte gården på auktion i 1759 efter at Christopher Wibe ikke havde kunnet klare økonomien. Gården havde oprindeligt tilhørt Jens Eilersgaard, der sammen med Svend Thomsen Lund var de store skudehandlere i første halvdel af 1700-tallet. Jens Nielsen var søn af skudehandler Nierls Mathiasen Wrensted, der ejede en af de andre skudehandlergårde (Mikkel Hus) fra 1734-1750, og tilnavnet Lycke skyldes formentlig, at han som den eneste af skudehandlerne på den tid var født i Løkken. Jens Nielsens dødsdag kendes ikke, fordi dødsfaldene i Furreby sogn ikke er ført i den bevarede udgave af kirkebogen i en længere periode i slutningen af 1780'erne og begyndelsen af 1790'erne, men det er omkring 1790. Hans enke Mette Larsdatter solgte i 1798 gården til Peder Mathiasen. Han overdrog den i 1808 til sønnen Simon Pedersen. Den blev takseret og brandforsikret i 1804 , mens Peder Mathiasen ejede den. Han boede der ikke selv, det gjorde Simon Pedersen. Længen bestod af en pakhusdel på 10 fag og 10 fag indrettet til lo, lade, hestestald, fårehus, gæstestald og hugge- og vognhus. Materialerne var bindingsværk med klinede vægge, bræddebeklædning på søndre side og i enderne, og havde stråtag.

Jacob Thomsen Ingstrup

Jacob Thomsen drev skudehandel fra en af de gamle skudehandlergårde i Løkken. Den lå. hvor Michalel Mortensen senere byggede sin skudehandlergård (senere omdannet til Strandhotellet). Jacob Thomsen Ingstrup købte gården i 1778 af Skudehandler Jens Christensen Trudslev, da havde der allerede været drevet skudehandel fra stedet i 30-40 år, så det er en af de tidligt bebyggede grunde i byen. Jacob Thomsen Ingstrup udbyggede ejendommen. Han fik brandforsikret den i 1793, og da bestod den af et stuehus på 22 fag med kvist mod syd (en kvist var dengang en tværbygning vilkelret på hovedbygningen), en kombineret pakhus, stald og ladebygning på 30 fag syd herfor og et lille hus på 4 fag nord for til små kreaturer. Jacob Thomsen søgte også og fik som den første i Løkken Kongelig bevilling som gæstgiver. Det var ham etatsråd Niels Tønder Lund boede hos i vinteren 1807, da han ventede på skibslejlighed til Norge. Han har i breve til hustruen beskrevet opholdet på Gæstgivergården i Løkken: "Jeg er imidlertid i Løkken, en Berømt Bye bestaaende af Fiskerhuse og Hytter. Jeg bor i det største Palais i Byen, der dog ikke udemærker sig synderligen uden ved en meget høflig og forekommende Vært og hans Datter, der ikke ved, hvorledes og hvor meget Godt de kunne vise mig." Værten var som sagt Jacob Thomsen Ingstrup. Datteren må være den 25-årige Anne. Hendes yngre søster var på det tidspunkt gift med en skudehandler.

Jacob Thomsen Ingstrup drev skudehandlen og gæstgiveriet til 1809, hvor han frasagde sig gæstgiverbevillingen på grund af dårligt helbred. Ophøret blev meddelt i Jyske Efterretninger: "Alder og svækkelse har gjort det umuligt for min Kone og mig, at vedligehokde vores hidtil førte Oeconomie, og i Anledning deraf har jeg solgt min Gaard her i Byen samt tillige allerunderdaningst opsagt den mig i sin Tid allernaadigst meddeelte Bevilling paa Værtshuushold, fra næstkommende 1ste Maj kan jeg altsaa ikke beværte Fremmede. Dette Bekiendtgøres til behagelig Underretning for mulige Reisende, hvis Vei maatte falde igennem denne Bye, efter fornævnte Tid. Løkken i Furrebye Sogn, Hjørring Amt den 6te Marts 1809. Jacob Thomsen Ingstrup." Jacob Thomsen Ingstrup døde i 1810. Enken Maren Jensdatter solgte i 1811 ejendommen for 1300 rigsdaler til skipper Mogens Brix Kjeldgaard fra Blokhus, der var svigersøn til skudehandler Christen Jensen. Hun købte i stedet Løkkenskjær.

Anders Pedersen Haverslev

Anders Pedersen  blev født i Blokhus i 1863 som søn af Peder Kristensen Krat. Han blev kaldt både Anders Pedersen Blokhuus (efter fødestedet) og Anders Pedersen Haverslev.  I 1793 arvede han penge efter fasteren, Kirsten Christensdatter, der var enke efter skudehandler Søren Haverslev.  De havde ikke selv børn. For pengene købte han et grundstykke i den sydlige del af Løkken og byggede herpå en skudehandlergård. Gården bestod af et stuehus på 11 fag og et udhus (pakhus/lade/stald) syd for på 9 fag. Anders Pedersen Haverslev fik ikke en lang karriere som skudehandler. Han døde i 1799 kun 36 år gammel. Skudehandler Anders Jensen Bach giftede sig efterfølgende med enken Maren Nielsdatter, der var en søster til skudehandler Ole Juul, og overtog på den måde gården. Gården lå umiddelbart nord for Lerbækken (nuværende adresse Søndergade 28). Der er ikke bevaret noget af den i dag.

Niels Pedersen Haverslev

Niels Pedersen Haverslev var født i Blokhus i 1762 som søn af skudehandler Peder Christensen Krat og var bror til Anders Pedersen Haverslev. Ved folketællingen i 1787 er han fuldmægtig hos fasteren Kiesten Kristensdatter i Løkken, der driver skudehandlen videre efter manden, Søren Nielsen Haverslevs død. Kirsten dør i 1793. Hun og Søren Hauerslev havde ingen børn og ved afviklingen af dødsboet udnytter Rønnovsholm en forkøbsret og overtager skudehandlergården i Løkken. Ejeren af Rønnovsholm Erich Wilsbeck sælger imidlertid straks gården videre til Niels Pedersen Hauslev. Det er i skøderne fra disse handler, den ældste historie er beskrevet. Gården lå i firkanten Søndergade/Norgesvej - Sverigesvej/Furebyvej.

Niels Pedersen Haverslev bliver gift med Kirsten Karup Kjær, datter af tolder Peder Nielsen Kjær. Ved folketællingen i 1801 bor de på gården i Løkken, har 5 tjenestefolk, og hendes søster bor hos dem. De har ingen børn. Niels Hauslev afstår gården mellem 1806 og 1812. Handlen er ikke tinglæst, derfor kendes det præcise tidspunkt ikke, men det er formentlig 1808. Under Englandskrigen (1807-14) bruges gårdens lade/pakhus som kvarter for officererne. Afviklingen af militærets brug sker i 1812. Niels Pedersen Haverslev flytter til Hjørring, men flytter tilbage til Løkken i 1815, hvor han køber matr. nr.80 (Vrenstedvej 4-6). Kirsten Karup Kjær dør i 1823 og Niels Hauslev i 1831.

Anders Jensen Bach

Anders Jensen Bach var født omkring 1759. I 1792 køber han en grund på 16 kvadratfavne østen for Niels Jensen Lyckes skudehandlergaard i Løkken (nuværende adresse Sdr. Strandvej 4) af justitsraad Erich Wilsbech til Sejlstrup, Hæstrupgaard og Rønnovsholm. Her bygger han en skudehandlergård. Det er starten på hans karriere som skudehandler. Ved folketællingen i 1787 er han skipper hos Niels Jensen Lycke. Samme år bliver han gift med datteren Mette Jensdatter. Gården som han bygger bliver takseret og brandforsikret i 1799 som en af de første ejendomme i Løkken. Den bestod af 2 bygninger, der begge vendte øst-vest, et ”Vaaningshuus” (Stuehus) og et kombineret pakhus, stald og lade. Til den ene ende af stuehuset var der tilbygget et hønsehus. Stuehuset var et langt hus på 23½ Fag (65 Alen, ca. 40 m), opført af bindingsværk med dels klinede dels murede vægge og med stråtag. Huset rummede 4 stuer, 8 kamre, køkken og bryggers og havde i øvrigt pakhus og vognport i 4 af fagene. Pakhus/laden var på 14 Fag (ca. 38 alen). Det var opført af bindingsværk med klinede vægge og med bræddebeklædning mod syd og i enderne og havde som stuehuset stråtag. De mange kamre var nødvendige fordi man også havde skibsfolkene boende, når de ikke var på søen. Gården var takseret til i alt 2070 rigsdaler.

I 1803 sælger Anders Jensen Bach gården til skudehandler Peder Mathiasen, Lyngby, der i 1798 havde købt Niels Jensen Lyckes gård vest for. Baggrunden for, at Anders Jensen Bach sælger gården kendes ikke, men i 1805 dør hans kone Mette Jensdatter. Efterfølgende gifter han sig med Anders Pedersen Haverslevs enke, Maren Nielsdatter, der var en søster til skudehandler Ole Juul, og overtager Anders Pedersen Haverslevs skudehandlergaard helt mod syd i byen. Peder Mathiasen sælger i april 1808 Anders Jensen Bachs og Jens Nielsen Lyckes gårde til sønnen Simon Pedersen, der i samme periode også køber Løkkensholm af skudehandler Christen Jensen. Anders Jensen Bachs gård sælger han hurtigt videre til mægler Anders Sørensen fra Christianssand - i oktober 1808. Anders Sørensen handler formentlig på kongens vegne, han sælger i alt fald gården videre til staten, personificveret ved kongen i december i 1808. Gården bliver indrettet til kornmagasin, som staten havde brug for for at sikre kornforsyningerne til Norge. Løkken var under Englandskrigen 1807-14 et af centrene for udførelsen af korn til Norge.

Den gård, som Anders Jensen Bach overtager i den sydlige del af Løkken (umiddelbart nord for Lerbækken) var opført af Anders Pedersen Haverslev i 1793. Anders Jensen Bach udvider bygningerne, stuehuset fra 11 til 17 fag og Laden/pakhuset fra 9 til 21 fag. De var opført i bindingsværk med klinede vægge og straatag. I 1817 køber han også mere jord til gården, så han ejer al jorden inden for ejerlauget Løkken Ladeplads syd for en linie gennem senere Furebyvej. Anders Jensen Bach var en af de store skudehandlere under Englandskrigen 1807-14. Han var en af de 4 skudehandlere, der bespiste soldaterne og borgerne i Løkken på kongens fødselsdag i 1811. Da Anders Bach bliver gammel sælger han i 1824 gården til ejeren af Sejlstrup Rasmus Høyer. Han sælger i 1828 gården videre til Elisabeth Hillerup, Børglum Kloster. Anders Bach bliver dog boende på gråden indtil han død i 1828 i en alder af 69 år.. Konen Maren Nielsdatter dør i 1831, 74 år gammel.

Christen Jensen

Christen Jensen var født i 1762 som søn af skipper Jens Christensen Blokhus. Han kommer ud at sejle og i købmandslære i Norge, hvor han var i 8 år. I 1791 nedsætter han sig som skudehandler i Løkken og bliver samme år gift med Gertrud Ane Thomsen, datter af forpagteren på Hammelmose og Hjemitslevgaard, Nicolai Thomsen. Brylluppet finder sted i Thise Kirke. I 1793 køber han gården Kringlen, som han omdøber til Løkkensholm, og driver skudehandel herfra. Løkkensholm sælger han igen i 1707 til skudehandler Simon Pedersen og er da allerede flyttet til Søndergaard i Aasendrup, som han købte i 1803. Gertrud Ane Thomsen dør i 1805 og han gifter sig derefter med Else Jensdatter fra Aasendrup.

Christen Jensen var uden konkurrence den største skudehandler under Englandskrigen. Han var en af de 4 skudehandlere, der bespiste soldater og borgere i Løkken i forbindelse med kongens fødselsdag i 1811. Han ejede flere skibe og drev også kaperi, der var legaliseret under krigen. Sammen med Lars Sørensen Jelstrup fra Asdal udrustede han ”Den lille Røver” som Kaperskib. Den havde en besætning på 14 mand og var forsynet med 1 kanon og 1 svingbasse (kanon der kunne drejes hele horisonten rundt). Kaperskibet opbragte i 1809 en kuf fra Pappenburg, ”Ludvig Profner” og samme år en hollandsk smakke ”Frau Elisabeth”. Den var lastet med 4387 tørrede bøffelhuder. Christen Jensen havde også part i en anden Løkkenkaper, ”Fiskeren”.

Skibet ”Frau Elisabeth” blev sammen med ladningen solgt på 2 auktioner i Løkken 3. august og 24. august 1809. Den sidste annonceredes således i Jyske Efterretninger: ”Torsdagen den 24. august førstkommende kl. 10 Formiddag, bliver i Lykken i Hjørrring Amt, 7 Mile fra Aalborg, holdet offentlig Auction over 4387 Stk, Buenes Ayres tørre Bøffel-Huder af 48 Pds. Vægt og derunder pr. Styk, som er opbragt af Kaperen ”Den lille Røver” i det priisdømte hollandske Smakskib ”Frue Elisabeth” Auctions Conditionerne blive favorable for Kiøberne og erfares forinden Auctionen hos (S.T.) hr. Agent og Ridder Qwist i Aalborg og hos Kiøbmand Jensen i Lykken. Til Beqvemmelighed for Ubeekiendte og Langveis fra kommende Kiøbere meldes: at Sælgerne paa deres Forlangende og imod en billig Betaling vil lade de af dem kiøbende Huder transportere til Aalborg.
Lykken den 30 julii. Directionen for Kaper Rhederiet af ”Den lille Røver”.

Der er ingen tvivl om, at kaperiet har givet gode penge. I 1812 beslutter han sig for at flytte til Løkken og bygger stuehus sydøst for Christen Hansens Flørnæs' pakhus (nuværende adresse Møstingvej 4), som han havde købt i 1810. I 1815 bygger han yderligere et pakhus nordøst for stuehuset - det pakhus Christen Clemmensen senere køber. Han ejer ikke jorden, som han bygger stuehus og pakhus på, men den køber han i 1818 af sognepræsten i Børglum Johan Chr. Albrechtsen. Han køber hele det ubebyggede areal i den sydøstlige del af Løkken, det der senere får matr. nr. 81, et areal på ca. 1.5 ha. Jorden var indtil 1806 ejet af Rønnovsholm. Både stuehus og pakhus blev opført i egebindingsværk, hvilket var meget sjældent i Løkken. og det er formentlig grunden til, at de fik en lang levetid. Pakhuset blev først revet ned i 1920'erne.’

Under krigen var Løkken det vigtigste udskibningssted for forsyninger til Norge, og staten køber en skudehandlergård og omdanner den til kongeligt kornmagasin. Gården var den gård, som Anders Jensen Bach havde bygget i 1792. den lå umiddelbart øst for Niels Jensen Lyckes gård på nuværende adresse Sdr. Strandvej 4. Gården, der takseres og brandforsikres i 1799 bestod af 2 bygninger, der begge vendte øst vest, et vaaningshus (stuehus) og et pakhus. Vaaningshuset lå nord for Sdr. Strandvej og pakhuset syd for. Det var opført af bindingsværk med klinede vægge og havde stråtag.
I1803 sælger Anders Jensen Bach gården til skudehandler Peder Mathiasen, der i 1798 havde købt Niels Jensen Lyckes gård vest for. Baggrunden for, at Anders Jensen Bach sælger gården kendes ikke, men i 1805 dør hans kone Mette Jensdatter. Efterfølgende gifter han sig med Anders Pedersen Haverslevs enke, og overtager dennes skudehandlergaard helt mod syd i byen. Peder Mathiasen sælger i april 1808 Anders Jensen Bachs og Jens Nielsen Lyckes gårde til sønnen Simon Pedersen, der i samme periode også køber Løkkensholm af skudehandler Christen Jensen. Anders Bachs gård sælger han hurtigt videre til mægler Anders Sørensen fra Christianssand - i oktober 1808. Anders Sørensen handler formentlig på kongens vegne, han sælger i alt fald gården videre til staten, personificeret ved kongen i december i 1808. Gården bliver indrettet til kornmagasin og kunne rumme 2.000 tdr. korn.

Christen Jensen optrådte som mellemmand for kornudførelsen til Norge. Kornet blev transporteret til Løkken og afleveret til ham. Også Aalborg-købmændene udførte kornet til Norge via Løkken i den periode. Det var fortrinsvis norske skibe, der stod for transporten. Chef for kornmagasinet var officeren Heinrich Pedersen, der købte hus i Løkken, som han boede i, mens han var i byen.

Efter krigen bliver det kongelige magasin solgt på auktionen den 19. november 1816. Højstbydende er Christen Jensen, der køber magasinbygningerne med tilhørende grund for 790 rigsbankdaler. Stuehuset deler han op i 3 dele og sælger i 1818, de 17 østligste fag til Johanne Jacobsen, 7 fag til Simon Christensen Høien og 6 fag til Jens Christoffer Friborg. Udhuset, der lå syd for senere Sdr. Strandvej beholder han. Johanne Jacobsen var datter af skudehandler Niels Jacobsen og født i 1782. Da hun køber ejendommen i 1818 er hun 35 år. Hun forbliver ugift og ernærer sig som skrædderske og væverske og ved at leje en del af huset ud. Johanne Jacobsen får ikke selv børn, men tager søsterdatteren Helene Marie Juul til sig som plejedatter. Helene Juul hjælper med syning og vævning. Johanne Jacobsen dør i 1849 og Helene Juul, arver hende, Johanne Jacobsen havde oprettet testamente til fordel for hende. Helene Marie Juul var født i 1806 og datter af skudehandler Ole Juul Nielsen Wrensted, der drev skudehandel under Englandskrigen 1807-14 og boede et hus i den østlige udkant af byen ved Vrenstedvej. Helene Juel bliver gift med Niels Lautits Glistrup og indretter værtshuset ”Figaro” i bygningen.

Christen Jensen fik 17 børn i sine to ægtskaber, hvoraf 7 døde som spæde. To af han sønner, Nicolai Thomsen Jensen og Jens Christensen Jensen, begge fra 1. ægteskab blev skudehandlere ligesom han. Datteren Anne bliver gift med normanden Tarald Thorchildsen, der etablerer sig som skudehandler i Løkken og senere køber Aastrup Mølle. Christen Jensen dør i 1822 og hans ejendomme arves af enken Else Jensdatter. Skudehandlergården i Løkken (matr. nr. 81) sælger hun i 1825 til stedsønnen Nicolai Thomsen Jensen.

Christen Hansen Flørnæs

Christen Hansen Flørnæs blev født i 1761 som søn af Ole Hansen Flørnæs, der var fra V. Moland i Arendalegnen og Inger Nielsdatter, der var datter af skudehandler Niels Mathiasen Wrensted. Faren havde etableret sig som skudehandler i Løkken i 1765 med døde i 1774, kun 35 år gammel. Moren giftede sig efterfølgende med skipper Jens Larsen, der formentlig førte forretningen videre. Han døde i 1787 og Inger NIelsdatter blev enke anden gang. Ved folketællingen i 1787 boede hun i huset sammen med sønnen Christen Hansen Flørnæs, der var 16 år, og en tjenestepige.

Hvornår Christen Hansen Flørnæs overtog gården vides ikke, måske i 1796 hvor han blev gift med Anne Margrethe Weise. I 1803 blev den takseret og brandforsikret. Da stod han som ejer og drev ifølge protokollen handel på Norge med korn og trælast. Gården bestod i 1803 af et stuehus mod nord på 18 Fag og et pakhus med lade og stald på 14 Fag mod syd. Begge bygninger vendte øst-vest og stuehuset havde en kvist på 3 fag mod syd (kvist = tværbygning vinkelret på hovedbygningen). Både stuehuset og pakhuset var med klinede vægge og stråtag og beklædt med brædder på sydsiden og i gavlene. Som særligt inventar i stuehuset er nævnt to jernbilægger kakkelovne. Hvornår pakhuset var blevet opført vides ikke, men det var efter farens død i 1774. Det er ikke nævnt i boet efter ham. Inger Nielsdatter døde i 1804.

Christen Hansen Flørnæs fik ikke en lang karriere som skudehandler. I 1805 solgte han gården og sit skib (briggen Emanuel) til Peder Mortensen Møller, Furreby Mølle (eller rettere sagt Løkken Mølle, som blev kaldt Furreby Mølle på det tidspunkt). I skødet kalder Christen Hansen sig "forrig Skludeeier og Handelsmand", så han har måttet lukke forretningen. Peder Mortensen Møller købte og solgte på det tidspunkt ejendomme i Løkken og Furreby i stor stil. I 1806 køber han f.eks. de tibageværerende fæstegårde og -huse i Furreby sogn under Rønnovsholm af Bartolin Sommer på Kjettrupgård, der var blevet ejer af Rønnovsholm. Stuehuset i Christen Hansens gård med halvdelen af grunden, solgte han i 1807 vidrere til bødker Frederich Pedersen Terchildsen. Christen Hansen flyttede til Mikkel Grønbechs fæstehus (matr. nr. 44-45, Klithavevej 1), som han købte af Johan Chr. Albrechtsen i 1809. I 1833 solgte han også dette hus - til sin svoger Jens Weise, sognepræst i Harritslev, Rakkeby og Sejlstrup for at skaffe penge. Han døde i 1836 som blind og almisselem.

Ole Juul

Ole Juul var ud af skudehanlerslægten Wrensted fra Blokhus. Ved folketællingne i 1801 boede han hos søsteren Maren Nielsdatter i Løkken. Hun var enke efter skudehandler Anders Pedersen Haverslev, og Ole Juul hjalp hende givet vis med at drive forretningen. men i 1802 etablerede han sig som selvstændig skudehandler. Han købte Christen Christensens hus, der var bygget et par år tidligere, og lå helt op til grænsen mellem ejerlavet Løkken Ladeplads og ejerlavet Furreby By (nuværende adresse Vrenstedvej 7). Han blev også gift med Kirstine Nielsdatter, der var datter af skudehandler Niels Jacobsen. Ole Juul drev skudehandel fra huset på Vrenstedvej under Englandskrigen 1807-14, hvor han var en af de store skudehandlere. Han var således en af de 4 skudehandlere, der på kongens fødselsdag i 1811 var med til at bespise soldater og beboere i Løkken. Han var også aktiv i kornhandlen på Norge. Ole Juul får huset på Vrenstedvej brandforsikret i 1803, derfor ved vi, at det var på 9 fag, af bindingsværk og havde stråtag. Efter krigen går det mindre godt for Ole Juul. Da han dør i 1817, betegnes han som forhenværende skudehandler og har åbenbart måttet opgive forretningen. Da var han kun 52. Enken Kirstine Nielsdatter, overtager huset, men har svært ved at få det til at løbe rundt. I 1823 sælger hun de 2 østlige fag af huset til sømand Jens Svendsen, for at få kapital frigjort til at leve for, men hun ender som almisselem og må i 1836 sælge resten af huset til bødker Christian Brüchmann. Hun flytter til et hus i den nordlige del af Løkken, hvor hun dør i 1842. 

Jens Mogensen Beck

Skipper Jens Mogense Bech købte en grund øst for det senere torv i 1797 og byggede et hus på 9 fag, der bliver takseret og brandforsikret i 1803. Det var et bindingsværkshus med stråtag. Jens Mogensen Bech var født i Blokhus i 1768 og kom ud at sejle som helt ung. Ved folketællingen i 1787, hvor han er 15 år, er han matros hos skudehandler Niels Jensen Lycke i Løkken og har Anders Jensen Bach som skipper. Han er formentlig nygift med Cathrine Marie Pedersdatter, da han køber grund, de får deres første barn døbt i Furreby kirke i 1798. Jens Mogensen Bech får bevilling som skudehandler i 1804 og driver herefter skudehandel indtil sin død i 1808. Hans enke Cathrine Marie Pedersdatter arver ejendommen og driver formentlig forretningen videre. Hun gifter sig igen, men bliver enke 2. gang. I 1829 sælger hun ejendommen til sønnen Mogens Jensen Beck.

Simon Pedersen

Simon Pedersen var født i 1771 som søn af skudehandler Peter Mathiasen, Lyngby. Ved folketællingen i 1801 bor han på og driver faderens skudehandel i Løkken. Gården havde Peter Mathiasen købt af Jens Nielsen Lyckes enke Anne Larsdatter i 1798. Gården takseret og brandforsikret i 1804. Det var en anselig gård med to længer, der begge vendte øst-vest og var på 20 fag, stuehuset desuden med kvist (tværbygning vinkelret på hovedbygningen) både mod syd og nord. Materialerne var bindingsværk med dels murede (ubrændte sten), dels klinede vægge og stråtag. Stuehuset var på halvdelen af søndre siden og udhuset på hele søndre side beklædt med brædder. Stuehuset rummede 2 stuer, 2 kamre, køkken, bryggers og tørvehus. I kvistene var der yderligere en stue og 2 kamre. Stuerne og kamrene havde med en enkelt undtagelse bræddegulv og vægge beklædt med panel. Huset havde 2 skorstene, 3 jernbilægger kakkelovne og en indmuret jerngryde (gruekedel). Udhuset var indrettet til pakhus, lade, hestestald, fæhus, gæstestald og vognhus. Den lå med nuværende adresse Sdr. Strandvej 16/Klithavevej 14.

I 1808 overtager Simon Pedersen skudehandlergården fra faderen. Umiddelbart efter i 1810 køber han også Løkkensholm af Christen Jensen og flytter hertil. Han driver skudehandel fra Løkkensholm indtil omkring 1820, hvor han sælger til Christen Heilesen og flytter til Aasendrup. Skudehandlergården på Sdr. strandvej/Klithavevej i Løkken sælger han stykvis. Først sælger han i 1812 halvdelen af udhuset til Jens Christensen Møller. Det ombyggede hus takseres i 1813. Dernæst sælger han også 12 fag af stuehuset til ham. Hvornår vides ikke præcist, fordi denne handel ikke er tinglæst, men Jens Christensen Møller ejer det i 1817, hvor han får en tilbygning takseret. Huset omtakseres i 1819. Jens Christensen Møller sælger formentlig sin del af udhuset, da han køber stuehusdelen. I 1818 sælger Simon Pedersen yderligere 7 fag af stuehuset, der er indrettet til kornmagasin til justitsråd Niels Frederik Hillerup, Børglumkloster. Den sidste lille del, en kornbing (dvs et rum til opbevaring af korn), der lå mellem de to solgte dele, sælger han i 1821 til Mads Mogensen, Bagterp i Vrensted. Han køber åbenbart efterfølgende Jens Christensen Møllers del og formentlig også Hillerups del, for han sælger i 1825 et rollings- og pakhus på 18 fag i Løkken til Mads Mogensens søn Christen Madsen. De to førstnævnte handler er ikke tinglæste, men det er salget til Christen Madsen.

Tarald Thorchildsen

Tarald Thorchilsen køber Niels Pedersen Haverslevs gård i 1812 sammen med andre skudehandlere Gårdens lade/pakhus havde været anvendt som kvarter for officererne under Englandskrigen (1807-1814). Efterfølgende overtager han gården selv. Tarald Torchildsen var nordmand, født i 1787 i Kristiansand og svigersøn til skudehandler Christen Jensen. Han bliver gift med datteren Anne Jensen i december 1814. Han ejer kun gården nogle få år. I 1819 sælger han den til svogeren, Nicolai Thomsen Jensen og køber i stedet for Aastrup Mølle. Han var således kun skudehandler i nogle få år. Han dør i 1863.

Mogens Brix Kjeldgaard

Mogens Brix Kjelgaard købte i 1811 Jacob Thomsen Ingstrups gård af enken Maren Jensdatter. Han var skipper i Blokhus og svigersøn til skudehandler Christen Jensen, gift med datteren Maren Jensen. Han var født i 1776.Han ejede kun gården i få år. Allerede i 1813 købte han Slettegaard og flyttede hertil. Skudehandlergården i Løkken solgte han. Mogens Brix Kjeldgaard døde i 1838.

Christen Johansen

Christen Johansen egede Jacob Thomsen Ingstrups gård  efter Mogens Brix Kjeldgaard. Det vides, at han ejede den  i 1823, hvor den blev takseret igen. Om han havde købt gården af Mogens Brix Kjeldgaard, eller om der har været en anden ejer imellem, vides ikke, handlen er ikke tinglæst. Hans navn optræder ikke i kirkebogen for Furreby sogn, og da der ikke er gennemført folketællinger i den periode, han ejede gården, er han et helt ubeskrevet blad. Det er nok sandsynligt, at han kun har ejet gården i kort tid. Taksationen i 1823 skete efter en ombygning. Stuehuset var bygget længere og det lille kreaturhus var forsvundet. Men bortset herfra ser bygningerne ud til mere eller mindre at være de samme, men sikkert fornyet en del. Christen Johansen døde senere i 1823 og gården solgtes efterfølgende af hans enke på auktion.