Skonnerten Juliane Poulines stranding den 14 januar 1871

Den 14. Januar om Morgenen Kl. 6½ anmeldte Strandfogeden i Løkken til Opsynsmanden ved Redningsstationen, at der sandsynligvis var indtruffet en stranding, idet der var inddrevet en Del Skibsvarag paa Stranden. Medens Strandfogeden eftersøgte Stranden nærmere sendte Opsynsmanden Bud til Redningsmandskabet og Transporthestene om at være klar, og da der Kl. 8 kom Bud, at man nu i taagen havde bemærket et strandet Skib, afgik man straks med Redningsapparaterne til Strandingsstedet og ankomdertil Kl. 8½, men det var kun lige til, at Skibet kunne skimtes gennem Taagen. Med Besvær blev Redningsbaaden sat i søen og kom heldig ud til det strandede Skib, som stod paa Indersiden af 2. Revle, ca. 100 Favne fra Land og aldeles under Vand, af hvilken Grund 3 Mand af Besætningen havde søgt Tilflugt på Bovsprydet. Redningsbaaden kom heldig til dem og optog dem alle, men den maatte da slippe forbindelsen for at komme hen til Agterskibet, hvorn 4 Mand havde klynget sig fast i Storrigningen. Paa Grund af, at en stor del af Rigningen laa langs Siden af Skibet, var det meget vanskeligt i den høje sø at manøvrere Redingsbaaden tilstrækkelig nær i Læ af Skibet, men efter et ihærdigt Arbejde lykkeds det dog, og de 4 Mand blev ogsaa optaget i Redningsbaaden, som derefter gik til Land. De 7 Skibbrudne var i høj Grad forkomne, da de havde siddet i Rigningen den hele Nat, idet Skibet allerede var strandet den foregaaende Aften Kl. 7 og kort efter sank det, saa Besætningen havde været ude af Stand til ved Signal at tilkalde hjælp og i den tætte Taage kunde ingen i Land se Skibet. Kaptajnen, Kokken og Kahytsdrengen skylledes bort fra Vraget en Time efter at Strandingen var sket, og de omkom alle 3. Det strandede Skib var 3-Mastet Skonnert "Juliane Pouline" af Riga, paa Rejse fra Grangemout til Danzig med Kul.3-Mastet skib strandet ved Skagen     

3 mastet skib strandet ved Skagen                                                                                                            

Briggen Marquis Posas stranding den 3. august 1873

Den 14. December om Aftenen Kl. 8 meldtes til Stationen Løkken, at der kunde ses en Lanterne SV for Stationen under land, hvilket kunde tyde på, at der var en Stranding. Opsynsmanden lod, efter at have undersøgt Meldingens Rigtighed, Mandskabet og Hestene tilsige, idet der blæste en Paalandsstorm, og Søen var meget høj. Redningsbaaden ankom paa Stranden kl. 9, og Skibet var da drevet et langt Stykke Øst efter, men af Skibets Lanterne kunde man se, at det nu stod fast på den yderste Revle. Redningsbaaden gjordes hurtig klar og sattes ud, og tillige blev en stor Skibningsbaad fra Kysten bemandet med over 20 Mand ogsaa sat ud. Medens den sidstnævnte ikke engang naaede ud over første Revle, naaede Redningsbaaden ud til anden Revle; men den fik da saa store Braadsøer over, at det var umuligt at komme længere, men Baaden var dog kommet saa langt, at det strandede Skib kunde ses, og at Rigningen på dette var kappet. Redningsbaaden kom heldig til Land, men man var klar over, at det var aldeles umuligt i det herskende Mørke og med den voldsomme Sø, at forsøge paa at naa ud til Skibet, og Redningsforsøg blev derfor indstillet, indtil det blev mere lyst i Vejret eller om muigt Søen skulde falde noget. Ved Midnatstid kunde man høre Nødraabene ude fra det Strandede Skib, men det var klart, at det vilde være Spild af Kræfter at forsøge paa at naa ud med Redningsbaaden under de herskende Forhold. Opsynsmanden affyrede dog en Redningsraket, men det viste sig, at den ikke naaede mere end den halve Vej ud til Skibet, og senere hen paa Natten blev det atter forsøgt med en Raket., som gik udemærket, men som heller ikke tilvejebragte Forbindelse. Da Dagen var i Frembrud, blev det atter besluttet at foretage et forsøg med de to baade. Skibningsbaaden kom knap nok fri af Havstokken, før den var fuld af Vand, og maatte gå til Land, hvorimod Redningsbaaden kom vel over den første Revle men paa den anden Revle fik den saa svære Braadsøer, at den flere gange fyldtes med Vand og kastedes tilbage, og den drev snart saa langt i læ af Skibet, at der ikke var andet at gøre end at sætte den paa Land igen, idet det dog med anspændelsen af alle Kræfter 3 Gange var forsøgt at ro Baaden op til Luvart, hvilket, da Mandskabet til sidst var aldeles udmattet, maatte opgives. Paa den til Stede komne Politimesters Opfordring, blev det igen forsøgt med en Raket, men det viste sig stadig, at Afstanden var for stor. Begge Baadene førtes saa igen op til Luvart og gik ud paany. Efter store Anstrengelser lykkedes det denne Gang Redningsmandskabet at komme ud over anden Revle, og den fik derefter Forbindelse med Skibet, hvis ombordværende Besætning, 9 Mand, blev indtaget. Skibningsbaaden naaede denne Gang over første Revle, og den holdt sig derefter indenfor den anden for i Tilfælde af, at en Ulykke skulle tilstøde Redningsbaaden, da at kunne yde Hjælp, men Redningsbaaden landede selv heldig med de skibbrudne. En tiende til Besætningen hørende Mand havde fastbundet sig til to sammensurrede Stiger og dermed kastet sig over Bord, men Strømmen rev ham hurtigt Nord efter, og han vilde upaatvivleligt være druknet, hvis ikke en af Kystboerne, Christian Steensen, som ved adskillige Lejligheder tilforn havde vist stort Mod, og bl.a. ogsaa havde modtaget Dannebrogskorset for Redning af skibbrudne, havde fået øje paa den i Havet drivende Mand. Han kastede hurtig en Del af sit Tøj og svømmede ud over Havstokken, hvor han fik Tag i den da næsten livløse Mand og bragte ham heldig til Land. Hele det strandede Skibs Besætning var nu reddet, men det havde ogsaa i Høj Grad lagt Beslag paa Mandskabets Mod og Udholdenhed. Det strandede Skib var Briggen "Marquis Posa" af Rostock fra Hartlepool til Lübeck med Kul. Saavel af den danske som af den tyske Regering modtog Redningsmandskabet Ekstrabelønninger som paaskønnelse for den heltemodige Daad.

Skonnerten "Jessie Anns" stranding den 21. marts 1878

Den 21. Marts 1878 om Morgenen Kl. 4½ meldtes til Redningsstationen, at der var strandet et Skib 1/8 Mil Syd for Løkken. Det blæste en stormende Kuling af VNV, og Søen var meget høj, hvorfor Redningsmandskabet blev tilsagt til uopholdelig Møde, og allerede kl. 5½ var man paa Strandingsstedet med Apparaterne. Redningsbaaden sattes hurtigst muligt i Søen og kom heldig ud til Skibet, som stod omtrent 200 Favne fra Land med Skroget aldeles under Vand, saa at Braadsøen skyllede lukt over alt det opstaaende. Skibets Besætning havde søgt Tilflugt i Rigningen, nemlig to Mand i Storrigningen, 2 Mand i Fokkerigningen og 3 Mand paa Bovsprydet. Paa Grund af, at Besætningen var saaledes fordelt, var det fotbundet med stort Besvær for Redningsmandskabet at komme til dem. Hver Gang, nogle af de Skibbrudne var optaget, maatte Forbindelsen kappes, og der maatte arbejdes paany for at naa hen til de andre, men tilsidst lykkedes det, og alle førtes velbeholden i Land. Det strandede Skib var Skonnerten "Jessie Ann"  af Banff paa Rejse fra Ayr til Königsberg med Kul. Ogsaa for dette Redningsfortagende modtog Mandskabet en Ekstrabellønning af den danske Regering.

Fregatten Chinas stranding den 6. maj 1879

1879 - den 6. maj Kl. 4 Formiddag meldte Fisker Lars Poulsen fra Furreby, at et større Skib var strandet ud for Lyngby. Ankom til Strandingsstedet Kl. 5½. Baaden i Søen. Ud til Skibet, der stod på 4de Revle med Stævnen mod Land. Første Gang medtoges 9 Mand, anden Gang 4 Mand. Kaptajnen og hans Kone og 3 af Mandskabet vilde ikke forlade Skibet, før det blev læk, men han skulde sætte Flag på Fokkemasten, naar han vilde i Land, hvilket skete Kl. 12, da Skibet var drevet længere ind og stod paa 3de Revle. De roede ud igen og medbragte Kaptajnen, hans Kone og en af Mandskabet, Men Styrmanden og en Mand til vilde ikke forlade Skibet, før de fik deres Tøj med i land. Søen var faldet lidt og en Fladbaad var trukket ned fra Løkken, baade den og Redningsbaaden gik samtidig ud. Tøjet kom i Fladbaaden og Mændene i Redningsbaaden. Skibet staar paa 3. Revle, omtrent 250 Favne fra Land. Skibet stammede fra Bath i USA og kom fra New Orleans paa vej til Revel med 4501 baller bomuld.  

Dampskibet Anthons Stranding den 2. januar 1895

Den 2. Januar 1895 om Aftenen Kl. 81/4 blev der gennem Telefonen meldt fra Lyngby, at der var strandet et Dampskib paa Rubjerg Strand. Skønt Stationen Lønstrup laa betydelig nærmere Strandingsstedet, sluttede Opsynsmanden, at det var forbundet med stort Besvlær at faa den derværende Redningsbaad til Strandingsstedet, da der var stærkt Højvande, hvorhos det blæste en SV Storm med Snetyknig, og det maatte antages at Løkkens Redningsbaad hurtigere kunde komme frem. Redningsmandskabet blev hurtigt sammenkaldt og førte Baaden til stranden ved Løkken, hvor den blev sat i Søen Kl. 9 Aften. Den roede ud over alle Revlerne, hvorpå der sattes Sejl og holdtes ned efter Strandingsstedet. Opsynsmanden blev i Land og kørte afsted med Raketapparaterne, men da han ankom til Strandingsstedet, var Redningsbaaden allerede kommet i Land med Resten af den ombordværende Besætning, 7 Mand. Da Redningsbaadens Besætning af de redede havde erfaret, at Kaptajnen med 4 af Mandskabet var gaaet i en af Skibets Baade, gik den straks ud igen for at søge efter disse, men der var intet at finde, og Redningsbaaden kom saa langt mod Læ , at den først landede ud for Lønstrup. Det erfaredes da, at Skibsbaaden var kæntret, og at de 4 Mand var druknet. hvorimodKaptajnen havde reddet sig i Land ved Svømning. To andre af Skibets Besætning var gaaet i en anden Skibsbaad, men det lykkedes dem at lande heldigt med denne. Det strandede Skib var Dampskibet "Anthon" af Kiel, paa Rejse fra Hamburg til Stettin med Stykgods.

Dampskibet Spind på Løkken Strand

Dampskibet Spinds stranding den 2. januar 1905

1905 - 2. Januar. Et dampskib strandet lidt Syd for Stationen. Baaden i Søen Kl. ca. 11½ Eftermiddag. Søen meget høj paa Revlerne. Haard Kuling fraSV meget mørkt. Et Strandingslys blev tændt for at oplyse Strandingsstedet og var til megen Nytte. Stort Besvær med at komme ud til Skibet, som stod paa 2. Revle. 8 Mand af Besætningen, men da Skibet paa dette tidspunkt huggede sig ind over Revlen og drev længere ind, maatte Baaden kappe sine Ankre for ikke at komme ind under den og blive knust. De roede i Land et stykke Nord for Udgangsstedet. Baaden blev derefter af Mandskabet slæbt op til Luvart af skibet. Der roedes saa igen ud til Strandingen, men Ankret, som blev sat for at støtte Redningsbaaden vilde ikke holde og drev derfra i Læ af Skibet, hvorfor de maatte hale ankeret ind ind og ro i Land. Efter at have trukket Baaden op til Luvart og faaet et andet Anker, roede de ud igen. Skibet havde nu hugget sig ind paa inderste Revle og indtog 4 Mand. Kaptajnen og 3 Mand vilde paa dette Tidspunkt ikke forlade Skibet, da det var kommet saa langt ind, Baaden gik derfor i Land Kl. 3½ Formiddag. Baadslæb blev benyttet over Revlerne. Baaden blev slæbt op, og Mandskabet gik hjem for at faa tørt Tøj paa. S/S Spind af Kristania, besætning 16 Mand med Kaptajn Chr. Jørgensen kommende fra Glasgow til Arendal i Ballast. 860 T Staar i Havstokken, er tæt og kommer muligvis ud.

F.C. Bach, Niels Michelsen, C. J. Sand


Margaret på stranden ved Sdr. Strandvej

Dampskibet Margarets stranding den 28. November 1912

Den 28. November 1912 Kl. 1½ Eftermiddag blev det meldt til Redningsstationen Løkken, at der saas en Damper komme drivende ind mod Land noget Vest for Stationen, og ved nærmere undersøgelse kunde man se, at Skibet havde mistet Skorstenen og havde betydelig Slagside. Det blæste en stiv Kuling af NNV med svære Haglbyger, og Søen var meget høj, hviorfor Mandskabet holdtes klar for det Tilfælde, at Ankerkæderne skulle springe. Omtrent Kl. 5 Eftermiddag bemærkedes det,, at Skibet holdt paa Land, og Redningsbaaden nedkørtes derfor i største hast til Stranden samt 2 km SV efter for at have tilstrækkelig Højde, da Strømmen vbar stærkt østgaaende. Kl. 5½ sattes Redningsbaaden i Søen og roedes ud over Revlerne, hvilket var meget anstrengende, da Søen fremdeles var meget høj. Paa 2. Revle ud til Skibet blev Baaden fyldt med Vand 2 Gange, men kom da heldig over Revlen ud til Skibet, som stod og huggede sig over yderste Revle, ca. 400 m fra Land. Det var meget vanskeligt at komme til Skibet, eftersom det ikke stod fast. Begge Redningbaadens Ankre blev derfgor kastet, hvorpaa Baaden roedes hen til Skibet, og det lykkedes at faa hele Besætningen, 10 Mand, optaget. Da Redningsbaaden var ved st indtage den sidste Mand fra Skibet, huggede det sig løs fra Revlen og drev rask ind over, hvorfor Ankertovene måtte stikkes bort for at komme klar af Skibet. Kl. 7 Eftermiddag naaede Redningsbaaden lykkelig Land omtrent ud for Stationen. Det strandede Skib var Dampskibet "Margaret" af Göteborg paa Rejse fra Grimsby til Rønne med Kul. Skibet havde faaet betydelig Skade i Søen, og en Braadsø havde skyllet 3 Mand af Besætningen over Bord. Skibet havde derhos faaet en stærk Slagside, og der var meget Vand i Makinrummet. Det blev derefter opankret, men da det befrygtedes, at Skibet skulle synke i løbet af Natten, blev Ankerkæden savet over, saa at Skibet kunde holde paa Land.

Bjergningen af Margaret