Matr. nr. 30 (12-34/12/50)

Vvendelbogade 6 i 1930'erne

Niels Pedersen Kaastrups bygger i 1823 et hus sammen med broderen Mogens Kaastrup. I 1836 køber han et grundstykke øst for huset af pastor Albrechtsen i Børglum, som ejede jorden. Det giver plads til at ombygge og udvide huset til et dobbelthus med to selvstændige boliger. Det ombyggede dobbelthus takseres i 1837 (vis). Niels Kaastrups del af huset, den østlige del, var på 8 Fag med taske (udskud) i østenden (vis).  Det var også med klinede vægge og stråtag, men her var væggene kun beklædt med brædder på halvdelen af sydsiden. Huset var indrettet til 2 Stuer, 3 kamre, køkken og bryggers, og i østenden var der tærskelo, kostald og hønsehus. Han køber yderligere jord i 1850.

Niels Kaastrup blev født i Grimstad i Norge i 1796. Som 21-årig rejser han til Aalborg som skrædderlærling. I 1820 bliver han gift med Dorthe Christensdatter, fra Tolstrup. De kommer til Løkken i 1822, hvor han bygger hus sammen med broderen.  Han var en aktiv mand. Foruden skrædder og fisker, fungerer han i en længere periode som brandfoged i Løkken, i en periode hvor der bygges rigtig meget, så han medvirker som taksationsmand ved en masse brandtaksationer. Han får også andre tillidshverv f.eks. som klitopsynsmand.

I 1852 sælger han de 3 østligste fag af huset til daglejer Peter Nielsen Jensen, der river dem ned og bygger nyt (matr. nr. 28/29). I 1866 sælger Niels Kaastrup også resten af huset (matr. nr. 30) - til Søren Christensen og flytter hen til datteren, der var gift med farver Peter Andreas Thomsen (matr. nr. 80, Vrenstedvej 4). Salget har givet vis været nødvendigt af økonomiske grunde. Han søger i 1873 amtsrådet om en årlig understøttelse, begrundet i alle de offentlige hverv, han har udøvet, men bliver henvist til fattigkassen. Niels Kaastrup dør på Skøttrup Fattiggård i 1877. Huset får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 30.

Søren Christensen var født i Vrensted og kusk på postvognen mellem Løkken og Hjørring. Senere bliver han arbejdsmand.  Han og konen Karoline Larsen bor i huset indtil deres død. Hun dør i 1893 og han i 1900. Arvingen sælger i 1901 huset videre til Morten Albrech Pedersen, der også ejer matr. nr. 29. Han sælger i 1910 ejendommen til Andrea Rasmine Nielsen.

Vendelbogade 6 2016

Andrea Nielsen var datter af smed Niels Chr. Jensen (matr. nr. 18 på nordsiden af Vendelbogade). Hun emigrerede til Amerika i 1891 i en alder af 24 år. Det gik hende åbenbart ikke så godt derovre, for hun vendte tilbage i 1893. Da havde hun fået et barn uden at være blevet gift. Hun bor først på matr. nr. 16 (Nørregade 10), men er i 1906 flyttet til matr. nr. 30, hvor hun er under fattighjælp og har fået yderligere 4 børn. Det er derfor lidt overraskende, at hun er i stand til at købe huset i 1910. Hun dør i 1940, men overdrager huset til den yngste datter, Ellen Kirstine Tormine Jørgensen kort før sin død.