Artikelindeks

Anders Pedersen Hauslev (Blokhus)

På grunden og de tilstødende grunde lå en skudehandlergård, som blev bygget af Anders Pedersen Hauslev. Dette oplyses i skødet, da Anders Bach, der overtog gården efter Anders Hauslev, sælger gården i 1824. I skødet kan man også læse, at Anders Pedersen købte grunden af ejeren af Seijlstrup og Rønnovsholm Justitsråd Erich Vilsbek den 22.2.1793. Skødet fra denne handel blev ikke tinglæst. Gården er formentlig bygget umiddelbart efter han har købt grunden. Anders Pedersen var søn af skudehandler Peder Christensen Krat i Blohus og født i 1764. Han kaldte sig også Blokhus. Hans faster var gift med skudehandler Søren Nielsen Haverslev i Løkken, der ejede skudehandlergården lige nord for, hvor han byggede gård. Søren Haverslev døde før 1787 og fasteren Kirsten Christensdatter drev skudehandlen videre til hun døde. Derefter overtog Anders Pedersens bror Niels Pedersen Hauslev denne gård - det skete også i 1793. Anders Pedersen bliver formentlig o. 1790 gift med Maren Nielsdatter, der var datter af skudehandler Niels Sørensen Wrensted fra Blokhus. Hun var søster til skudehandler Ole Juul.

Læs afskrift af Anders Bachs skøde fra 1824                           Læs originalteksten

Anders Pedersen får gårdens bygninger takseret og brandforsikret 10.1.1799 (vis). De bestod af et stuehus på 11 fag og syd herfor et udhus på 9 fag. Begge bygninger vendte øst vest, som alle bygninger i Løkken på det tidspunkt. De var opført af bindingsværk og med udskud på begge sider, væggene var dels murede (med soltørrede sten) dels klinede, og taget var stråtækt. Stuehuset var indrettet til 2 stuer, 4 kamre, køkken, bryggers, pigekammer og kælder. Udhuset var indrettet til pakhus, lade, stald og karlekammer. Han dør kort tid efter forsikringen er tegnet 16.8.1799 kun 36 år gammel. Enken Maren Nielsdatter driver skudehandlen vudere. Ved folketællingen i 1801 bor broren Ole Juul, der på det tidspunkt var skipper, hos hende og har sikkert hjulpet  hende med forretningen. Hun bliver efterfølgende gift med skudehandler Anders Bach. Hvornår det sker vides ikke, de er ikke gift i Furrby kirke. Men Anders Bach bliver enkemand i 1805, og det er formenlig ikke så længe efter han gifter sig igen. 

Anders Jensen Bach 

Anders Jensen Bach var født i 1759 eller 1760 formentlig i Furreby (i så fald var forældrene Jens Nielsen og Birgitte Pedersdatter) men det er lidt usikkert. Som så mange andre af skudehandlerne, startede han som sømand og skipper. Ved folketællingen i 1787 er han registreret som skipper i Skudehandler Jens Nielsens husholdning og har altså på dette tidspunkt sejlet for ham. Han bliver i 1787 gift med Jens Nielsens datter Mette Jensdatter. I 1792 køber han grund øst for Jens Nielsens skudehandlergård (senere Sdr. Strandvej) og bygger selv en skudehandlergaard. Den sælger han i 1803 til Peder Mathiasen fra Sdr.Lyngby. Gården blev senere solgt videre til staten og brugt som kornmagasin under Englandskrigen (det Kongelige Kornmagasin). I 1805 eller 1806 overtager han så Anders Pedersens skudehandlergård helt mod syd i Løkken via giftemålet med enken Maren Nielsdattter.

Anders Bach bliver en af de store skudehandler under Englandskrigen 1807-14. Hans position i Løkken fremgår af en omtale i Jyske Efterretninger den 5.2.1811 af festligholdelsen af kongens (Frederik VI’s) fødselsdag. Han var en af de 4 skudehandlere, der bekostede bespisning og beværtning af folket, som der står i artiklen. Og han var en af de to skudehandlere, der bød officererne på frokost og middag.  Hvorfor, der blev gjort så meget ud af kongens fødselsdag netop det år, vides ikke. Måske var der blot behov for at stive moralen af i krigstid. Også i de officielle dokumenter fra perioden, finder man hans navn. I de sidste krigsår optræder han f.eks. som mellemhandler mellem Det Kongelige Magasin i Løkken og norske købmænd, hvor han kautionerer for betalingen.

Den grund Anders Pedersen købte i 1793 var på 5.645 kvadratalen (ca. 2.000 m2) en beskeden størrelse. I 1817 køber Anders Bach al jorden mellem Lerbækken, Tharald Torchildsens grund (matr. nr. 87) og Jens Nielsen Bechs Grund (matr. nr. 107,108,109), et areal på i alt 138.233 kvadratalen (ca. 5.5 ha) og bliver herved ejer af den sydlige trediedel af ejerlavet Løkken Ladeplads' areal. Jorden køberr han af Johan Chr. Albrechtsen. I 1824 sælger han ejendommen til ejeren af Sejlstrup, Rasmus Høyer formentlig på grund af alder, og måske også fordi det er blevet hårdere tider for skudehandlen. Han og konen bliver boenede i stuehuset. Rasmus Høyer sætter gården på auktion i 1828. Her er det et af vilkårene, at Anders Bach og konen skal have lov til at bo i soveværelset og dagligstuen og benytte køkkenet nogle måneder efter overdragelsen, og iøvrigt har ret til en grund, inden for ejendommens areal, hvor de kan bygge et hus. Anders Bach dør imidlertid, inden han får mulighed for at udnytte denne ret, senere i 1828. Maren Nielsdatter dør i 1831.  

Børglum Kloster

På auktionen i 1828 bliver gården købt af Børglum Kloster, der på det tidspunkt ejes af Elisabets Hillerup. Hun køber formentlig gården, fordi de i forvejen har lejet sig ind og brugt pakhuset til opmagasinering af korn, og gerne har villet opretholde den mulighed. Elisabeth Hillerup får gården omtakseret i 1831 (vis) Stuehuset mod nord er nu på 17 fag, og laden mod syd 21 fag. Det er ikke udvidelser hun har foretaget. Det er sket i Anders Bachs tid, og formentlig ret hurtigt efter han blev ejer. Man kan se gården på det første kort over Løkken far 1807, og dar i alt fald pakhus/lade-længen bygget længere. I 1836 overgår gården til C. M. Rotbøll, i forbindelse med, at denne overtager Børglum Kloster. I den tid, Børglum Kloster ejer gården, ser lejerne ud til at være (ud fra folketællingerne): Ved folketællingen i 1834 skipper Mathias Christian Kruse, der dør i 1835, ved folketællingerne i 1840 og 1845 toldassistent Christian Henrich Vallentin Lund..

Peder Mortensen

C. M. Rotbøll sælger i 1847 gården til Peder Mortensen, Jens Christensen Jensen og Thomas Bertelsen. De to førstnævnte var skudehandlere med gård på henholdsvis senere matr. nr. 103 og 87/91, og sidstnævnte møller på Løkkens Mølle. Fra ejendommen sælges den 2.1.1849 et grundstykke (senere matr. nr. 111) til Jens Chr. Holmen. Peder Mortensen overtager i 1851 og 1852 de to andres ejeres andele af ejendommen og er herefter eneejer. Han sælger i de efterfølgende år først 2 grundstykker til jernstøber Niels Peter Larsen (senere matr. nr. 112) og derefter en række grundstykker, der senere bliver til matr. nr. 99, 114 og 115. Peter Mortensen flytter ikke selv ind på gården, da han overtager den, for han byggede allerede i 1821 et skudehandlerhus til sig selv.

Matrikelkort fra 1871

I 1853 får Peder Mortensen et hus på 9 fag takseret og forsikret, der ligger, hvor stuehuset i Anders Bachs gård lå (vis). Det beskrives som et ældre hus, der er forbedret med nye materialer. Det er med meget stor sandsynlighed det gamle stuehus i forkortet og ombygget udgave. Pakhuset, laden og halvdelen af stuehuset er revet ned. Huset er den bygning, der er vist på matrikelkortet fra 1871. Huset har udskud mod nord og på 3 fag mod syd. Det har nu fået grundmur mod syd og i enderne og bindingsværk med tavlemur mod nord. Tagdækningen er stadig strå. Det er indrettet med 2 stuer 5 kamre, gang, køkken, bryggers og tørvehus. Huset lejer han, fra han overtager det i 1847, formentlig ud til Jens Jensen Rudberg - ser det ud til, han er registreret som boende i et hus, som næsten kun kan være det hus - ved folketællingerne i 1850 og 1855. Han flyttede fra et hus i Nordbyen (senere matr. nr. 15) omkring 1847 og bygger selv hus på senere matr. nr. 113 i 1856.