Artikelindeks

Matr. nr. 105a (12-42)

På grunden lå oprindeligt Lars Schibsbyes pakhuse, det eneste kendte eksempel på pakhuse i Løkken bygget af en Hjørring købmand. Det første pakhus blev bygget i 1828. Grunden til dette pakhus købte Lars Schibsbye af skudehandler Peder Mortensen, der nogle år forinden havde købt et større grundstykke og bygget hus til sig selv herpå. Larts Schibsbye købte den sydlige trediedel af Peder Mortensens grund. Lars Schibsbye opfører et pakhus med butik, pakbod og en lille lejlighed. I 1837 udvider han med yderligere et pakhus syd for det første. Plads til dette havde han sikret sig nogle år før, ved at købe et stykke af grunden syd for, der hørte til Anders Bach gård, og som da var blevet overtaget af Børglum Kloster. Begge pakhuse vendte øst-vest, var grundmurede og havde stråtag.  Forretningerne i Løkken blev passet af en handelsbetjent. De har åbenbart været tilfredsstillende, for Lars Schibsbye beholder pakhusene, så længe han lever. Han dør i 1853. 

Stuehuset o. 1900

Efter Lars Schibsbyes død overtager hans tidligere handelsbetjent Lars Peder Sindahl pakhusene i Løkken. Skødet på ejendommen udstedes først den 28.6.1855, men han har er formentlig flyttet ind et stykke tid før, måske umiddelbart efter Lars Schibsbyes død. Han bliver gift den 1.9.1853 , og da er handelsfuldmægtig overstreget og erstattet med handelsmand i kirkebogen. Han Går straks igang med at udbygge gårde, efter han er blvet ejer. Lars Peter Sindahl og Annas Kirstine Stephensen får ingen børn, men adopterede Frederikke Marie Mølgaard, datter af bødker Mads Christensen Mølgaard og Mariane Jensdatter. På sit dødsleje indrømmer Lars Peter Sindahl, at han er hendes far.

Lars Peter Sindahl har brugt for mange penge på byggeriet og har i det hele taget nok haft for store armbevægelser. Han har overvurderet forretningsmulighederne, for allerede i 1862 må han overgive sin forretning til Skifteretten. Grund og bygninger bliver i 1864 købt på tvangsauktion af Skomager Schultz i Aalborg. Lars Peter bliver boende på gården til 1874, men så er det definitivt slut med hans forretning. Han flytter til Udholm ved Moseby, hvor han blev inspektør i et nyoprettet mosebrugsselskab. Senere flytter han til Kaas. Han dør i Aarhus hos plejedatteren.

Postvogne foran posthuset 1912

Gården bliver i 1876 solgt til gårdejer Peder Pedersen Meilsted og krovært Andreas Larsen, Løkkensvej Kro, der bortforpagter den til handelsfuldmægtig Andreassen. Men de gode tider for skudehandlen er forbi, og allerede året efter sælger de gården videre til Hans Severin Christensen, der netop var kommet tilbage fra Amerika og blevet gift med Jacobine Sørensen. Han flytter selv ind på gården, men forpagter købmandsbutikken ud til Christian Larsen. Det går åbenbart heller ikke, han sælger igen i 1884.

Gården går herefter over til anden anvendelse. I 1884 købte apoteker August Vilhelm Kattrup ejendommen og indrettede apotek. Løkken Apotek åbnede den 24. august 1884 som hjælpeapotek for Nørre Saltum Apotek. Det blev selvstændigt den 11. maj 1895, men omdannedes 1907 tul hjælpeapotek under Vraa. 1. november 1916 blev apoteket igen selvstændigt og apoteker E. M. Wengel flyttede det til Jernbanegade i en ny bygning.    

Omkring 1895 bliver der posthus i den sydlige del af ejendommen. De lejer sig ind hos Kattrup.  Løkken får postrute fra 1863, men først posthus nogle år senere. Ifølge Skjødsholm bliver tidligere skudehandler Nicolai Thomsen Jensen Løkkens første brevsamler og telegrafbestyrer. Han bor efter sin sidste fallit i et faldefærdigt hus i madam Blæs’ have (matr. nr. 59). Han dør i 1870. Hvem der overtager postindsamlingen efter Nicolai Thomsen Jensen vides ikke, men måske Henning Svennevig, hans søn Emil Svennevig står som postassistent ved FT 1880. Posthuset i Løkken bliver regnskabsførende postekspedition i 1872. Efter skudehandler Conrad Christensens død i 1883, hvor Peder Mortensen Asp Geertsen flytter over i hovedbygningen og sydfløjen ud mod Vrenstedvej bliver ledig, etableres der postkontor i denne. Og i 1895, da Asps Gaard bliver solgt til Badehotel, flytter det til Sindahls Gaard.

1917 bliver ejendommen solgt til Løkken Realskole. Løkken fik en privat realskole i 1893, startet af andenlærer Harald Steensig ved Furreby Skole. Den havde til huse i et baghus på matr. nr. 13e (Hjørringvej 24). I 1901 køber Steensig skipper Sophus Basts ejendom, matr. nr 95a (Søndergade 20). Men opgiver skolen og rejser til Amerika i 1906. Skolen bliver drevet videre som et aktieselskab og køber matr. nr. 8x Aasendrup (Søndergade 40). I 1917 køber Løkken Realskole så Sindahls Gaard for at få bedre plads. I 1940 får skolen ny bestyrer S. C. Søndergård, der selv køber skolen, og det bliver modellen fremover, at skolelederen ejer skolen. S. C. Søndergaard efterfølges af Ejner Just Pedersen i 1946 og Michael Sindbæk i 1953. I 1954 frastykkes den sydlige del af grunden matr. nr. 105b og sælges til Sigurd Ebbe Sørensen. Skolen nedlægges i 1964, hvor Løkken har fået en ny kommunal centralskole med realafdeling.

Stuehuset fra 1856 eksisterer stadig om end i stærkt ændret form, og med en ekstra etage bygget på. Den kom i realskoletiden – i 1950’erne


Lars Schibsbye

Lars Schibsbye var købmand og konsul i Hjørring. Hjørringkøbmændene har selvfølgelig lavet forretninger med skudehandlerne i Løkken. Hvorfor han så, til forskel fra de andre købmænd i Hjørring, vælger selv at etablere sig i byen vides ikke. Men det førte ikke til at andre fulgte hans eksempel. Grunden til det første pakhus køber han i 24.7.1827 af Peder Mortensen. Pakhuset er færdigopført året efter og takseres og brandforsikres den 28.6.1828 (vis). Det var på 12 fag, grundmuret og med stråtag. I bygningen var indrettet en lille lelighed med stue, kammer og køkken. Og så var der butik og pakbod. I 1837 bygger han yderligere et pakhus (vis). Det var også i grundmur med stråtag og indrettet helt til pakhus. De to bygninger blev lagt med en afstand på 28 alen af brandhensyn.

Schibsbyes Gaard, Nørregade 21 Hjørring o. 1900

Grundmur var udsædvanligt i Løkken i 1828, hvor det første pakhus bygges. Faktisk er Schibsbye pakhus den første bygning i Løkken helt i grundmur. Skudehandler Thomas Chr. Hoffmann havde i 1825 bygget et nyt stuehus med grundmur i sønder side og øster ende og Simon Kristensen Høien i 1826 et hus med grundmur i 2 fag mod syd og i østre ende. Men ellers var alle bygninger i bindingsværk. Og så endda et pakhus. Man kan godt fornemme, at det er en Hjørring købmand med andre traditioner og kapital i ryggen, der etablerer sig. De næste bygninger i ren grundmur kommer først i 1836, hvor skudehandler Jens Christensen Jensen bygger et nyt stuehus, og skipper Peter Toft Bech bygger hus på nabogrunden. Måske er de blevet inspireret af Lars Schibsbyes byggeri.    

Lejligheden i Lars Schibsbyes første pakhus har været til den handelsbetjent, som passede forretningen: Lars Schibsbye boede jo selv i Hjørring. Det har gennem tiderne været forskellige. Navnene på disse kan med rimelig sandsynlighed fastlægges i folketællingsårene, men der kan have været flere. Ved folketællingen i 1934 ser det ud til at have været Gutzon Haugaard.  Men han bor der kun til 1836, hvor han får skudehandlerbevilling og opretter selvstændig forretning i Løkken. Ved folketællingen i 1840 ser det ud til at være Ole Christian Jensen, som der ikke vides noget om.

Ved folketællingen i 1845 er det Anders Buhelt, der bor der med søsteren Hanne Marie Buhelt som husholderske. Han var født i Asdal i 1819 som søn af skipper og skudehandler Augustinus Buhelt, der var indvandret fra Bøhmen i Tjekkiet. Faren havde selv arbejdet for Lars Schibsbye i Hjørring, så kontakten har været der. Anders Buhelt bliver gift med Mette Marie Bach, datter af Jens Nielsen Bach i 1848 og bliver spækhøker. Han drukner i 1860, sammen med sine to svogre, da de er ude at fiske.

I 1852 er det formentlig Lars Peter Sindahl, han er i alt fald handelsbetjent i Løkken på det tidspunkt. Det kan ses af kirkebogen i Asdal, hvor han bliver udlagt som barnefader i januar 1853, da Hanne Marie Buhelt får en datter døbt, som hun har fået uden for ægteskab. Hanne Marie Buhelt blev efter brorens giftemål tjenestepige hos Søren Chr. Jensen og har mødt Lars Peter Sindahl, mens hun var der. De to bliver ikke gift. Lars Peter Sindal gifter sig i stedet for den 1.9.1853 med Annas Kirstine Stephansen fra Viborg. Lars Peter Sindahl var født i Aalborg i 1827, hvor hans far var underofficer. Faren blev senere toldassistent i Løkken.

Lars Schibsbye dør i 1853. Det sker pludseligt, han falder om på gaden i Hjørring.

Lars Peter Sindahl ombygninger og udvidelser

Bygningerne set fra gården o. 1900

Lars Peter Sindahl får skøde på ejendommen den 28.6.1855. Efter han er blevet ejer, går han straks igang med at udbygge gården. Først bygger han et nyt stuehus, orienteret nord-syd (vis). Samtidigt fornyer og udvider han de tidligere huse, så de bliver sammenbygget med det nye stuehus til en samlet gård (vis). Alle husene får ved den lejlighed tegltag.

Det nye stuehus var en stor bygning på 23 fag, indrettet med sal, sovekammer, gæstekamre, spisekammer, køkken, gang, kontor, butik, bing, pakbod og gennemkørselsport, og så var der kælder under en del af bygningen. Det var også en bygning af høj standard, selvfølgelig grundmuret som de gamle bygninger og med gipslofter, tapetserede vægge, spejldøre, store vinduer og hele 8 kakkelovne i rummene. Stuehuset bliver da også takseret til 7040 rigsdaler, i øvrigt næsten samme beløb som stuehuset til Asps Gaard (det senere Badehotel), der var af samme størrelse og bygget i samme periode. Hele gården bliver takseret til ca. 14.000 rigsdaler, og selvom dette beløb ved en senere omtaksation bliver nedsat til 12.200 rigsdaler, så var det en af de højeste ejendomsværdier i Løkken på det tidspunkt.