Artikelindeks

Matr. nr. 105a (12-42)

På grunden lå oprindeligt Lars Schibsbyes pakhuse, det eneste kendte eksempel på pakhuse i Løkken bygget af en Hjørring købmand. Det første pakhus blev bygget i 1828. Grunden til dette pakhus købte Lars Schibsbye af skudehandler Peder Mortensen, der nogle år forinden havde købt et større grundstykke og bygget hus til sig selv herpå. Larts Schibsbye købte den sydlige trediedel af Peder Mortensens grund. Lars Schibsbye opfører et pakhus med butik, pakbod og en lille lejlighed. I 1837 udvider han med yderligere et pakhus syd for det første. Plads til dette havde han sikret sig nogle år før, ved at købe et stykke af grunden syd for, der hørte til Anders Bach gård, og som da var blevet overtaget af Børglum Kloster. Begge pakhuse vendte øst-vest, var grundmurede og havde stråtag.  Forretningerne i Løkken blev passet af en handelsbetjent. De har åbenbart været tilfredsstillende, for Lars Schibsbye beholder pakhusene, så længe han lever. Han dør i 1853. 

Stuehuset o. 1900

Efter Lars Schibsbyes død overtager hans tidligere handelsbetjent Lars Peder Sindahl pakhusene i Løkken. Skødet på ejendommen udstedes først den 28.6.1855, men han har er formentlig flyttet ind et stykke tid før, måske umiddelbart efter Lars Schibsbyes død. Han bliver gift den 1.9.1853 , og da er handelsfuldmægtig overstreget og erstattet med handelsmand i kirkebogen. Han Går straks igang med at udbygge gårde, efter han er blvet ejer. Lars Peter Sindahl og Annas Kirstine Stephensen får ingen børn, men adopterede Frederikke Marie Mølgaard, datter af bødker Mads Christensen Mølgaard og Mariane Jensdatter. På sit dødsleje indrømmer Lars Peter Sindahl, at han er hendes far.

Lars Peter Sindahl har brugt for mange penge på byggeriet og har i det hele taget nok haft for store armbevægelser. Han har overvurderet forretningsmulighederne, for allerede i 1862 må han overgive sin forretning til Skifteretten. Grund og bygninger bliver i 1864 købt på tvangsauktion af Skomager Schultz i Aalborg. Lars Peter bliver boende på gården til 1874, men så er det definitivt slut med hans forretning. Han flytter til Udholm ved Moseby, hvor han blev inspektør i et nyoprettet mosebrugsselskab. Senere flytter han til Kaas. Han dør i Aarhus hos plejedatteren.

Postvogne foran posthuset 1912

Gården bliver i 1876 solgt til gårdejer Peder Pedersen Meilsted og krovært Andreas Larsen, Løkkensvej Kro, der bortforpagter den til handelsfuldmægtig Andreassen. Men de gode tider for skudehandlen er forbi, og allerede året efter sælger de gården videre til Hans Severin Christensen, der netop var kommet tilbage fra Amerika og blevet gift med Jacobine Sørensen. Han flytter selv ind på gården, men forpagter købmandsbutikken ud til Christian Larsen. Det går åbenbart heller ikke, han sælger igen i 1884.

Gården går herefter over til anden anvendelse. I 1884 købte apoteker August Vilhelm Kattrup ejendommen og indrettede apotek. Løkken Apotek åbnede den 24. august 1884 som hjælpeapotek for Nørre Saltum Apotek. Det blev selvstændigt den 11. maj 1895, men omdannedes 1907 tul hjælpeapotek under Vraa. 1. november 1916 blev apoteket igen selvstændigt og apoteker E. M. Wengel flyttede det til Jernbanegade i en ny bygning.    

Omkring 1895 bliver der posthus i den sydlige del af ejendommen. De lejer sig ind hos Kattrup.  Løkken får postrute fra 1863, men først posthus nogle år senere. Ifølge Skjødsholm bliver tidligere skudehandler Nicolai Thomsen Jensen Løkkens første brevsamler og telegrafbestyrer. Han bor efter sin sidste fallit i et faldefærdigt hus i madam Blæs’ have (matr. nr. 59). Han dør i 1870. Hvem der overtager postindsamlingen efter Nicolai Thomsen Jensen vides ikke, men måske Henning Svennevig, hans søn Emil Svennevig står som postassistent ved FT 1880. Posthuset i Løkken bliver regnskabsførende postekspedition i 1872. Efter skudehandler Conrad Christensens død i 1883, hvor Peder Mortensen Asp Geertsen flytter over i hovedbygningen og sydfløjen ud mod Vrenstedvej bliver ledig, etableres der postkontor i denne. Og i 1895, da Asps Gaard bliver solgt til Badehotel, flytter det til Sindahls Gaard.

1917 bliver ejendommen solgt til Løkken Realskole. Løkken fik en privat realskole i 1893, startet af andenlærer Harald Steensig ved Furreby Skole. Den havde til huse i et baghus på matr. nr. 13e (Hjørringvej 24). I 1901 køber Steensig skipper Sophus Basts ejendom, matr. nr 95a (Søndergade 20). Men opgiver skolen og rejser til Amerika i 1906. Skolen bliver drevet videre som et aktieselskab og køber matr. nr. 8x Aasendrup (Søndergade 40). I 1917 køber Løkken Realskole så Sindahls Gaard for at få bedre plads. I 1940 får skolen ny bestyrer S. C. Søndergård, der selv køber skolen, og det bliver modellen fremover, at skolelederen ejer skolen. S. C. Søndergaard efterfølges af Ejner Just Pedersen i 1946 og Michael Sindbæk i 1953. I 1954 frastykkes den sydlige del af grunden matr. nr. 105b og sælges til Sigurd Ebbe Sørensen. Skolen nedlægges i 1964, hvor Løkken har fået en ny kommunal centralskole med realafdeling.

Stuehuset fra 1856 eksisterer stadig om end i stærkt ændret form, og med en ekstra etage bygget på. Den kom i realskoletiden – i 1950’erne