Matr. nr. 104 (12-46)

Toldstationen i Løkken 1865

Peder Toft Jensen Bech får et hus takseret og brandforsikret i 1836 (vis). Han var født i 1807 som søn af skipper og skudehandler Jens Mogensen Bech (ejer af ejendommen der senere blev til Asps Gaard). Han var selv skipper og havde sikkert ambitioner om at blive skudehandler, for ved taksationen i 1836 betegnes han som skudehandler. Senere står han som skipper. Skudehandlerambitionerne kan også ses i huset. Det var et forholdsvis stort hus på 12 fag, og 13 alen bredt, det er både længere og bredere end de huse sømænd, fiskere og håndværkere byggede. Materialerne var grundmur og stråtag, Huset var indrettet til 2 stuer, 4 kamre, køkken og bryggers. Grunden, som huset bygges på, får  han først skøde på i 1842. Han køber den af skudehandler Nicolai Thomsen Jensen, den blev udstykket fra hans skudehandlergård (matr. nr. 81). Grunden får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 104. I 1844 bygger han en en lade/stald på 9 fag nord for stuehuset. Den bliver takseret i 1844 (vis). Den var af bindingsværk udmuret med brændte sten, og havde tegltag. 

I 1848 sælger Peder Toft Bech ejendommen til toldvæsenet (hvis officielle navn på det tidspunkt var: "Det Kongelige Generaltoldkammer og Commerce Kollegium"), der køber den som led i oprettelsen af et selvstændigt tolddistrikt i Løkken, og bygningerne bliver toldembedsbolig og toldbod. Selv flytter han til Lønstrup. Han flytter dog tilbage til Løkken i 1867, hvor han køber hus på Vrenstedvej (nr.23). I 1854 udvides stuehuset med en tilbygning på 2 fag til vestre ende - til toldbodsudhus, som der står i protokollen (vis). I 1866 bliver der gennemført en gennemgribende ombygning og fornyelse af bygningerne. Stuehuset får tegltag, mange af rummene forsynes med gipsede lofter og flere af dørene udskiftes med fyldningsdøre. Toldembedsmændene skal selvfølgeligt bo satndsmæssigt. Forsikringssummen forhøjes væsentligt ved den efterfølgende omtaksation (vis).

Embedsboligen husede den ledende toldembedsmand i Løkken, som de første mange år havde en meget besværlig titel: toldoppebørselscontrollør. De ansatte ved toldvæsenet var de eneste embedsmænd i byen bortset fra præsten, der indtil kirken i Løkken blev bygget, ikke boede i selve Løkken. Den ledende toldembedsmand har derfor haft høj status. Man kan også se på deres navne, at mange af dem havde bedre familiemæssig baggrund. Den første toldoppebørselscontrollør i Løkken er Hermann Nicolai Forsberg, der var kommet til byen som strandkontrollør i 1845. Han var meget aktiv ved redningsstationens oprettelse og blev dens første opsynsmand. Han flyttede til Hjørring i 1861 og afløstes af Niels Peder Nielsen. I 1874 bliver Carl Kaas udnævnt til toldoppebørselscontrollør, man han dør allerede i 1876. Næste i rækken er Ludvig Martin Meyer. I 1880’erne blev titlen ændret til det mere mundrette toldforvalter. Den første toldforvalter var Martin Henrich Witthøft (født på Føhr).

Bag på billedet af toldbygningerne er skrevet, at det er fra 18.8.65. Hvis denne datering er rigtig, er det det ældste beverede billede fra Løkken

Løkken Tolddistrikt bliver nedlagt som selvstændigt distrikt i 1894, men Løkken fortsætter som kontrolpost under Aalborg Tolddistrikt. Herefter er det strandkontrollører, der bor i embedsboligen. I 1931 kommer Løkken under Hjørring Tolddistrikt. I 1973 bliver ejendommen overdraget til Dansk Toldtjenestemænds Forbund og har siden fungeret som feriebolig for ansatte ved toldvæsenet.