Matr. nr. 103, 81g (12-28)

Afholdshotellet 

Den ældste del af Hotel Litorina, der ligger på grunden i dag, blev opført i 1889, som et afholdshjem. Det var afholdshotel frem til 1924, hvor det skiftede navn til Allechs Hotel. Senere hed det i en periode Turisthotellet, inden det i 1950 kommer til at hedde Litorina. 

Før der blev bygget hotel, lå Peder Mortensen skudehadel på grunden. Dens historie går tilbage til 1820, hvor Peder Mortensen køber i en grund nord for Anders Bachs Gaard af skudehandler Christen Jensen. Grunden var en del af de i alt ca 1.5 ha, Christen Jensen havde købt af sognepræsten i Børglum, Johan Chr. Albrechtsen, i 1812. Peder Mortensens grundstykke var på 20 x 30 favne. Her bygger han et hus, der bliver takseret og brandforsikret i 1821 (vis), hvorfra han driver skudehandel. Huset var på 11 fag, opført af bindingsværk med klinede og murede vægge og havde stråtag. Det var indrettet til 2 stuer, sovekammer, gæstekammer, spisekammer, gang, køkken og bryggers samt stald og fæhus i de 2 østligste fag. Huset bliver omtakseret i 1825 (vis), uden der tilsyneladende var foretaget ændringer. I 1833 bliver huset igen takseret (vis). Nu er der bygget 4 fag til huset østre ende, indrettet til 2 stuer, og en fløj mod nord på 6 fag indrettet til pakhus. Materialerne er stadig bindingsværk med klinede vægge og bræddebeklædning samt stråtag.

Peder Mortensen var født i 1786 i Vrensted. Han var i 1813-14 grenader i det troppekontingent, der blev sendt til hjælp for Napoleon. I 1819 bliver han gift med Anna Lorentze Andersdatter Bach, der var datter af skudehandler Anders Bach i Løkken, og etablerer sig som skudehandler sikkert med svigerfarens hjælp. Han var, inden han blev gift, tjenestekarl, det kan godt have været hos Anders Bach. Anna Lorentze Bach dør efter nogle få år - i 1825. Peder Mortensen gifter sig anden gang med tjenestepigen Johanne Christensdatter, der stammede fra Saltum. Det sker allerede nogle måneder efter hans første konens død, så der har nok været et forhåndskendskab, måske har hun tjent i huset hos ham.

Peder Mortensen  klarer sig tilsyneladende godt som skudehandler, undgår i alt fald, som flere af de andre skudehandlere fra perioden, at gå fallit. I 1827, sælger den sydlige trediedel af grunden fra til købmand Lars Schibsbye fra Hjørring (snere matr. nr. 105).  I 1844 køber han sammen med skudehandler Jens Christensen Jensen Thomas Christian Hoffmanns skudehandlergård, efter denne er gået fallit. Og i 1847 køber han sammen med Jens Christensen Jensen og møller Thomas Bertelsen Anders Bachs gård af godsejer Rotbøll, Børglum Kloster. Han køber de to andre ud i 1852. Han køber i 1865 også en del af Peder Chr. Hoffmanns skudehandlergård (matr. nr. 91 m.fl.).

I 1866, hvor han er 80 år, beslutter sig for at fordele noget af sin formue, inden han dør. Peder Mortensen har på det tidspunkt 4 børn: Fra første ægteskab: Karen Marie Christensen (gift først med Niels Asp Gertsen og senere Conrad Christensen), og fra andet ægteskab: Christian Pedersen, Michael Mortensen og Frederik Pedersen. De øvrige var døde. Af disse var Karen Marie Christensen selv storkøbmand og har siddet godt i det. Michael Mortensen havde fået overdraget Th. Chr. Hoffmanns gård i 1858, og var blevet hjulpet på vej som storkøbmand. Tilbage var Christian og Frederik Pedersen, der ikke var etablerede. Christian Pedersen får, hvad der er tilbage af Anders Bachs Gaard (se under matr. nr. 106), og Frederik Pedersen, hvad der er tilbage af Niels Hauerslevs Gaard. Peder Mortensen dør i 1868.

Johanne Christensdatter, bliver efter mandens død siddende i uskiftet bo, og bliver boende på skudehandlergården sammen med sønnen Frederik Pedersen. Ejendomme får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 103.  I 1880 overdrager hun ved gavebrev ejendommen til sønnne. Hun dør i 1881. Frederik Pedersen deltog i krigen i 1864 og blev ifølge Chr. Brix Kjelgaard kaldt Frederik ”Piesen”. Han ernærede sig som fisker, blev udnævnt til Dannebrogsmand og fik en redningsmedalje for redningsaktionen i forbindelse med briggen ”Ruths” stranding i 1873.

Frederik Pedersen udstykker i 1888 matr. nr. 103 i 2 parceller og sælger den nordlige del, matr. nr. 103b, til murer Jens Jensen fra V. Hjermitslev. Han køber den på vegne af Totalafholdsforeningen Løkken, der var blevet stiftet i 1884, og som havde besluttet sig for at bygge et afholdshjem, hvor de kunne have samlingssted. De får bevilling til at drive afholdsrestaurant i oktober 1888, og køb af grund og igangsætning af byggeriet sker umiddelbart efter. Aftalen med Jens Jensen indebærer, at han står som ejer, mens foreningen får forkøbsret. Bygningen er formentlig færdig i efteråret 1889. I 1900 ønsker Jens Jensen at sælge, og foreningen køber Afholdshjemmet. 4 personer fra afholdsforeningens bestyrelse kommer til at stå som ejere i skødet. Foreningen går kun ind som køber, fordi det ikke lykkes på den tid, der er til rådighed, at finde en køber, der kan godkendes af foreningen som afholdsvært. Det lykkes efterfølgende, og i 1901 køber Lars Peter Sørensen hjemmet og bliver afholdsvært.

Turisthotellet

Han ejer stedet indtil 1911, den sidste periode dog med Valdemar Nielsen som forpagter. Køberen i 1911 er Peter Martin Petersen. Afholdsforeningen får i 1913 udvidet bevillingen til gæstgiveri, og Afholdshjemmet bliver til Afholdshotellet. Peter Martin Petersen sælger i 1918 til Ejnar Jensen, der dog allerede året efter sælger ejendommen videre til E. G. Mundeling fra cirkusslægten Mundeling. I handlen indgår også matr. nr. 81g, som de køber af Ole Chr. Jensens enke Marie Jensen. Samtidigt bliver der udlagt vej i ejendommens nordskel (senere Toldbodvej) og Afholdshjemmet bliver en hjørneejendom. Mundeling ejer også kun ejendommen i kort tid og det kniber i det hele taget at få økonomien til at hænge sammen. I 1924 sælges hotellet på tvangsauktion til Mathias Allech, og skifter navn til Allechs Hotel.

Mathias Emanuel Allech var født i 1866 i Tisk i Bøhmen i Tjekkiet som søn af en glassliber. Han kom til Aalborg i 1899. Ved folketællingen i 1901 bor han i Poul Paghs Gade sammen med konen, Karen Allech, der var fra Hobro, og datteren Eva, og arbejder som musiker. I Aalborg havde glasværket hentet både glasslibere og glasmagere fra Bøhmen, så der har sikkert været bekendte fra hans hjemstavn, og det kan have været medvirkende til, at han flyttede dertil. Efter købet af hotellet søger Allesch i flere omgange om spiritusbevilling i 4 den 4 sommermåneder. Det bliver afslået. Afholdsfolkene kæmper hårdt imod. Mathias Allesch dør i 1940. Karen Allesch sælger i 1844 hotellet til Frederik Østergaard. Det bliver omdøbt til Turisthotellet.

Valdemar Nielsens hus

Ved udstykningen af matr. nr. 103 i 1888 beholder Frederik Pedersen selv den sydlige del af grunden med huset, matr. nr. 103 a. Han bliver ikke selv boende, men lejer det ud. Han ejer det til 1917, hvor han sælger til Valdemar Nielsen, der tidligere i en periode havde været afholdsvært på hotellet. Valdemar Nielsen får bevilling til detailhandel fra matr. nr.103a i 1914, så han har lejet huset, inden han køber det. Han drev kolonialhandel og desuden fiskeeksport og udvider med flere bygninger på grunden. Valdemar Nielsen sælger i 1933 ejendommen til Simon Peder Christensen, der sælger den videre til Peter M. Nielsen i 1946. I 1949 deles matr. nr. 103a i 103a og 103c og 103c sammenlægges med matr. nr. 103b/81g. Det åbner mulighed for en udvidelse af hotellet. Matr. nr. 81g og 103b sammenlægges i 1950 matrikulært til 81g. Hotellet kommer til at hedde Hotel Litorina.

Af den gamle skudehandlergård forsvinder pakhuset, da den nordlige del af grunden sælges fra og Afholdshjemmet bygges i 1889. Stuehuset kan stadig ses på billeder fra 20’erne og 30’erne, hvor det ligger tæt på hotellet med gavlen ud mod gaden og anvendes som købmandshandel. Det afkortes på et tidpunkt. Ved opdelingen i 1849 ligger huset på matr. nr. 103c, og det rives ned for at give plads til udvidelsen. Udvidelsen sker, så vidt det kan ses, først omkring 1960. Det gamle hus er i alt fald stadig på matrikelkortet fra 1958.

Hotel Litorina