Matr. nr. 20q ( 20r) Furreby (109)

Valentinusens Hus 1999

Huset var fra begyndelsen ikke et dobbelthus. Det blev det først, da Christen Pedersen mellem 1845 og 1850 bygger sit hus til vestenden. Det var før 1850’erne det eneste hus i Løkken, der lå nord for ejerlavsgrænsen. Peter Boye nævner det da også som det nordligste hus i Løkken i gammel tid.

Huset bebos ved folketællingen i 1834 af Maren Jensdatter, der var væverske og enke efter Otto Nielsen Houman. De blev gift i 1812, formentlig efter en længere tid som kærester, ved folketællingen i 1801 tjener de begge ved skudehandler Niels Pedersen Hauslev i Løkken og er sikkert kommet til at kende hinanden her. Det er sandsynligt at huset blev bygget, da de bliver gift. Da de får sønnen i 1816, står Otto Nielsen som husmand, dvs husejer i Løkken, så da er det bygget.

Huset blev bygget på det, der kaldtes Mølgaards Sandskjær, dvs på et areal, hvor man skar græstørv til brug ved dæmpningen af sandflugten. Ejendomsretten til grunden blev ikke tinglyst. Man klarede sig med en mundtlig aftale. Heller ikke Christen Pedersens tilbygning bliv tinglæst. En formalisering af ejendomsforholdene og grundskellene sker så sent som i 1914.

Maren Jensdatter bliver enke i 1829. Hun dør i 1838 og sønnen Niels Jensen Ottesen overtager derefter huset. Han var skrædder, men ifølge kirkebogen også smed, ved siden af arbejder han også som daglejer sikkert med at losse og læsse skibene. Han bliver i 1843 gift med Karen Marie Christensdatter. Niels Jensen Ottesen får huset brandforsikret i 1862 (109). Sagen findes ikke i de tilgængelige taksationsprotokoller, men af forsikringsprotokollen fremgår, at det var grundmuret og med stråtag. Grundmuringen kunne tyde på, at Niels Jensen Ottesen har ombygget huset, inden det bliver forsikret. Han dør i 1876, hvor han er enkemand, og huset bliver herefter overtaget af svigersønnen Christian Madsen Jensen, der betaler de andre arvinger ud. 

Valentinusens Hus 2015

Christen Madsen Jensen var fra Vejby og smed. Han bliver gift med datteren Else Marie Nielsen i 1870. Han bygger på et tidspunkt smedje nord for huset (senere matr, nr. 20eu), hvornår det sker, er lidt usikkert. Den kommer til at ligge med gavlen ud mod Ndr. Strandvej, så det kunne tyde på, at den bygges, efter Ndr. Strandvej anlægges i 1883. Hvor han har haft sin smedje de første år vides ikke. Grundene matrikuleres i 1883 og Christen Madsen Jensens del får matr. nr. 20ar og 20aq. Hvorfor grunden deles i 2 dele ved matrikuleringen vides ikke. Christen Madsen Jensen adkomst formaliseres først i 1914 i form af et tinglyst skøde fra Søren Jensen Mølgaard. De to matr.nr. sammenlægges i 1950 til 20 aq.

Christen Madsen Jensen bliver gammel, 91 år, han bor i huset til sin død i 1935. Enken Else Marie Jensen overtager huset. Hun passes de sidste år af datteren Karoline Bruun. I 1946 køber oldebarnet Per Valentinusen huset af arvingerne efter Else Marie Jensen, hans bedstemor og dennes søskende. Det er efter Per Valentinusen huset har fået navnet Valentinusens Hus. Det er stadig i familiens eje.