Matr. nr. 40 (12/-18/12- 47)

Mikkels Hus er det ældste hus i Løkken. Det var oprindelig en del af stuehuset i en skudehandlergaard, der kan føres tilbage til 1719. Det år købte Hans Klitz "en Sandbanke" i Løkken af præsten Ejler Chr. Dyssel i Vrensted. Hans Klitz havde været rytter i major Claudis kompagni i Vrensted og flyttede til Løkken for at ernære sig som skipper. På grunden byggede han et hus. I 1734 solgte han sit hus til Chr. Mathiasen, ejer af Sdr. Risager i Jetsmark sogn. Denne solgte umiddelbart huset videre til broren Niels Mathiasen, der blev skudehandler i Løkken. Niels Mathiasen der også blev kaldt Niels Mathiasen Wrensted udbyggede huset til en skudehandlergård. Han døde i 1750 på en rejse, formentlig til eller fra Norge. Enken Kirstine Jensdatter giftede sig efterfølgende med skudehandler Jens Olufsen. Han købte i 1759 en grundstykke på 10 favne (kvadratfavne) beliggende på begge sider af ejendommen af Rønnovsholms ejer, formentlig for at få plads til at udvide. Jens Olufsen døde i 1768 og Kirstine Jensdatter giftede sig i 1772 med Niels Jacobsen, der var 30 år yngre end hende. Hun døde i 1775, 67 år gammel.

Niels Jacobsen, der havde overtaget skudehandlergpården via sit giftemål med Kirstine Jensdatter, giftede sig i 1778 2. gang med Karen Simonsdatter. Da Niels Jacobsen døde i 1787, var boet insolvent, og der blev derfor ingen arv til enken og børnene. Karen Simonsdatter købte gården af boet til vurderingsprisen 60 rigsdaler, og blev boende her med sine 3 børn og sin gamle mor. Gården bestod af et stuehus på 14 fag og et udhus på 10 fag. På trods af den manglende arv efter manden, klarer hun sig tilsyneladende godt økonomisk. Da hun får gården brandforsikret i 1804, er stuehuset blevert udvidet til 18 fag og udhuset til 13 fag, og der er kommet et tørverhus på 5 fag til (vis). Hele gården vurderes nu til 840 rigsdaler. Karen Simonsdatter sælger i 1820 9 fag af stuehuset til Jens Baltzersen og udhuset til forvalter Wúrtz ved Børglum Kloster. Hun dør i 1828 80 år gammel. 

Mikkels Hus 2015

Jens Baltzarsen var skoleholder i Fyrreby, men havde opgivet at være lærer og var blevet fisker. Han drukner imidlertid kun 2 måneder efter huskøbet under fiskeri, og det er derfor reelt hans enke Mette Jensdatter, der bliver den nye ejer af huset. Hun ernærer sig efter mandens død som spinderske og åbenbart også lidt som privatlærer (hun læser for børn) og så lejer hun en del af huset ud. Mette Jensdatter var født i Furreby som datter af gårdmand Jens Steensen og Maren Jensdatter. I 1839 sælger hun de 4 østligste fag af huset med tilhørende grund til Christen Krogsgård. Denne del får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 41. Mette Jensdatter del får matr. nr. 40. Denne del er på 7 fag opført i bindingsværk med udskud (udrykket ydervæg og forlænget tag) og stråtag. Huset takseres til brandforsikringen i 1836 (vis) og igen i 1854 efter en større isatndsælles (vis). Mette Jensdatter dør i 1854.

Efter Mette Jensdatters død køber murer Laurits Martinus Christensen det i 1855 af sønnen Jens Steen, der var eneste arving. Laurits Christensen får huset takseret igen i 1856 efter yderligere ombygning. Det er mest indretningen der ændres, og så bliver bindingsværket mod syd erstattet af grundmur (vis). Efter de to ombygninger er huset totalrenoveret med nyt tømmer og nyt murværk men stadig med stråtag. Det er med den fremtræden huset er bevaret i dag, grundmur mod syd og bindingsværk mod nord, blot er lerkliningen i murfelterne i bindingsværket erstattet med brændte mursten.

Laurits Martinus Christensen dør i 1868 i en alder af kun 37 år. Enken Abigael Knudsen overtager det. Abigael Knudsen gifter sig i 1874 med Christian Christensen Tversted, og de sælger huset til skipper Carl Christian Bast, der ikke selv flytter ind i det, men har lejere. Han sælger i 1880 videre til Mikkel Christensen. Mikkel Christensen var født i Vidstrup og flyttede til Løkken i 1867 fra Lønstrup. Han var oprindeligt skibstømrer, men begyndte også at fiske, og blev medhjælper i sønnens fiskeeksportforretning, da denne blev etableret. Han var desuden en dygtig fiskekonservator og deltog i fiskeriudstillinger både i Danmark og i nabolandene. Inden han købte Mikkels Hus boede han i den sydlige del af Løkken.

Sønnen Christian Mikkelsen, der var født i Lønstrup i 1855, stod i købmandslære i Løkken og startede i 1883 sin egen fiskeeksportforretning i Hjørring. I 1886 flyttede han til Frederikshavn og begyndte at eksportere hummere til Tyskland. Allerede på dette tidspunkt voksede forretningen stærkt, men udviklingen tog dog først rigtig fart, efter han i 1885 flyttede til København. Den fattige fiskersøn blev fiskehandler af internationalt format. Hovedforretningen var i København, men med filialer i USA og Bruxelles, og i 1923 flyttede han fast til sidstnævnte sted. Han kaldte sig Kristian Mikkelsen Vendsyssel og skænkede Vendsyssel Plantage til Løkken.

Efter farens død overtager Kristian Mikkelsen Vendsyssel i 1903 huset. Det får en gennemgribende istandsættelse i 1907, så det står som ”den smukkeste Villa i gammel nordisk Stil", og Mikkelsen Vendsyssel ”har herved sat sin Fader et pænt Minde” Citaterne er fra en omtale i Vendsyssel Tidende den 20.7.1907. Det er her, huset får navnet Mikkels Hus, og det er her grunden lægges til den fine bevaringsstandard, huset har i dag. I 1923 overgår huset til hans fiskeeksportfirma. Hans arvinger sælger i 1944 huset til Ingemann Eskildsen, der var smed og bror til artisten Bernhard Eskildsen (Bernardi).


Mere om historien

Skudehandlertiden og Karen Simonsdatter

Mikkels Hus var oprindeligt en del af stuehuset i en skudehandlergaard, der først var ejet af Niels Mathiasen og senere af Niels Jacobsen. Det er en ejendom, som der findes oplysninger om i skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller og brandtaksationsprotokoller. Husets  historie er derfor veldokumenteret og kan føres langt tilbage.

Niels Jacobsen blev født i 1740 som søn af Jacob Steen og Johane Jensdatter. Hans tidlige liv vides der ikke meget om. Han er sikkert komme ud at sejle som ung, det kom de fleste drenge i Løkken på den tid, ikke mindst dem, der senere blev skippere og skudehandlere. Datoen for hans første ægteskab kendens ikke, den findes ikke i kirkebogen for Furreby, eller er ialtfald ikke bevaret. Det var med skudehandler Niels Mathiasens enke Kirsten Jensdatter. At han blev gift med hende vides med sikkerhed. Det er omtalt i skifteprotokollen, da man skiftede efter hans død i 1787. Det er også i skifteprotokollen, der er redegjort for gårdens ældste historie. I protokollen er nævnt, hvilke dokumenter, der dannede grundlag for opgørelsen af boet, bl.a. som pkt b:

"Et Skjøde dateret Riisagger i Jetsmark Sogn den 29de Mai 1734, udstedt af Christen Mathiasen til salig Niels Mathiasen på Stavsboe Stedet heri Lycken, nemlig Indhuuset med paastaaende Grund Bygning og Eiendom, udi Længde 52 Allen og Breede 20 Allen med tilhørende Brønd, hvilket Huus salig Niels Jacobsen ved Indgang i Ægteskab med bemeldte Niels Mathiasens Enke var Eier af og følgelig nu hans Stavsbo tilhørende, bemeldte Skjøde blev læst og lyder saaledes No 17" (Skifteprotokollen for Aalborghus, Aastrup, Sejlstrup, Børglum Amter og Aalborg Stiftsamt 1781-1789, fol 1269/opslag 644).

Stavsboe betyder dødsbo, og Stavsboe Stedet er altså Niels Jacobsens Gaard. Indhuuset er stuehuset. Beretningen forklarer, hvordan Niels Jacobsen er blevet ejer af Gaarden, og også, at stuehuset er fra før 1734. Det kan iøvrigt tilføjes, at Niels Jacobsen drev skudehandel og ejede Galeasen "Haabet" sammen med Peter Jensen Mathiasen fra Nr. Lyngby, der helt givet har været i familie med de andre Mathiasener. Efter sin første kones død i 1775 gifter Niels Jacobsen sig i 1778 med Karen Simonsdatter. Niels Jacobsen døde den 9. august 1787. I den efterfølgende skifteforretning blev værdierne i boet opgjort til 3.116 rdl (efter fradrag af udgifterne til bobehandlingen), Men da gælden samtidigt blev opgjort ti 4.759 Rdl, var boet insolvent. Der var således ingen arv til Karen Simonsdatter eller børnene Johanne på 9 år, Kirsten på 6 år og Niels, der blev født efter farens død.

 Men Kirsten Simonsdatter har åbenbart haft nogen, der kunne hjælpe hende, for hun køber gården på den efterfølgemde auktion den 11. december 1787 for vurderingssummen 60 Rd. Gården, der er beskrevet i skødet, bestod af stuehuset med en tilbygget kvist (tværlænge vinkelret på hovedbygningen) på i alt 14 fag og et udhus på 10 fag indrettet til lade, fæhus og magasin. I 1750, da Niels Jacobsens forgænger Niels Mathiasen døde, bestod gården ifølge skifteprotokollen af et 14 fags stuehus og 8 fag lade/fæhus. Der ser således ikke ud til at være sket de store ændringer i Niels Jacobsens tid. Karen Simonsdatter har ikke haft kapital til at føre skudehandlen videre og har måttet finde anden måde at overleve på. Ved folketællingen i 1801 bor hun i gården med sine 3 børn, sin gamle mor og to tjenestefolk, og ernærer sig ved at holde fiskebåd.

Gården 1807

Det går hende ikke så skidt. I 1804 får hun gården brandforsikret (B 57), og da er stuehuset forlænget til 18 fag og har fået kvist både mod nord og syd. Det var indrettet til 4 stuer, 6 kamre, køkken og bryggers. Udhuset er forlænget til 13 fag og indrettet til hestestald, fæhus, fåresti, lo, lade og karlekammer. Og så var der kommet et tørvehus på 5 fag til. Bygningerne var opført i bindingsværk med dels murede, dels klinede vægge. Til murede vægge brugte man soltørrede sten, brændte sten var endnu for dyre. På udhusene var enderne og en enkelt af siderne beklædt med træ. Alle bygningerne havde stråtag. Det vides ikke, hvad hun har brugt alle værelserne til, men hun har måske lejet nogle af dem ud, det var en almindelig måde for enker at tjene penge på. Gården er vist på kortet fra 1807 og svarer til beskrivelsen.

I 1820 sælger Karen Simonsdatter halvdelen (9 fag) af sit stuehus til tidligere skoleholder i Furreby Skole Jens Baltzarsen og udhuset til forvalter Würtz på Børglumkloster. Udhuset lå mod syd og blev senere omdannet til boliger (Klithavevej 6).

Mette Jensdatter

Nordsiden af Mikkels Hus med bindingsværk og udskud

Karen Simonsdatter kommer til at bo over 40 år i huset, måske endda 50 år, hvis hun bliver boende i den del af stuehuset, hun ikke sælger. Men den næste ejer Mette Jensdatter kommer også til at bo der en lang årrække - 34 år. Hun var enke efter skoleholder i Furreby Jens Baltzersen, og det var ham, der i 1820 købte det af Karen Simonsdatter. Han havde tilsyneladende opgivet at være skolelærer og var blavet fisker. Men han drukner kun 2 måneder efter huskøbet under fiskeri sammen med 3 andre fiskere fra Løkken og Furreby. Det bliver derfor Mette Jensdatter, der reelt bliver den nye ejer af huset. Hun ernærer sig efter mandens død som spinderske og åbenbart også lidt som privatlærer (hun læser for børn) og så lejer hun en del af huset ud. Mette Jensdatter var født i Furreby som datter af gårdmand Jens Steensen og Maren Jensdatter.

Vestgavlen af Mikkels Hus tegnet af Jens Nielsen

Mette Jensdatter sælger i 1839 de 4 østligste fag af huset til snedker Christen Sørensen Krogsgaard, Men han og familien har på det tidspunkt allerede boet i den del af huset i flere år. Den del hun beholder, som er det, der senere bliver til Mikkels Hus, har hun fået takseret og brandforsikret i 1836, .Den var på 7 fag (19½ alen) af bindingsværk og havde med stor sandsynlighed udskud i den nordre (det er ikke nævnt i rapporten, men det er det ved senere taksationer). Væggene var lerklinede og tagdækningen stråtag. Det var indrettet til 2 stuer, 1 kammer og køkken (C 248). I 1854 var det også på 7 fag og af bindingsværk med udskud i nordre side og i 3½ alen i søndre side. Væggene var stadig overvejende lerklinede dog, var en del af væggen på søndre side muret, og taget var straåtag.  Huset var nu indrettet til 3 stuer og 4 kamre, køkken og bryggers (F 225). Takseringen i 1854 finder sted efter en istandsættelse af huset. Maren Jensdatter dør imidlertid kun nogle få dage efter takseringen. Istandsættelsen har sikkert været nødvendig, når hun har kastet sig ud i den i en alder af 72.

Man kan på billedet af gavlen se, at taget går længere ned mod nord, hvor der er udskud.